75/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 75/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2017,
kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 6 písm. a) a § 8a odst. 8 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , včetně jeho příslušenství“.
2. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou č. 44 zní:
㤠3a
(1) Montáž a provoz strojního zařízení uvedeného v § 3 odst. 1 písm. a) se provádí podle projektové nebo výkresové dokumentace zařízení. Zařízení lze uvést do provozu, jestliže projektová dokumentace zařízení je v českém jazyce, odpovídá skutečnému stavu a obsahuje zejména
a) technický popis a nákres sestavy strojních zařízení s uvedením
1. specifikace jednotlivých částí - výrobků s parametry, které technologický celek vyžaduje, včetně jejich spojení a návazností,
2. výpočtů nosných konstrukcí a konstrukcí pro řádnou chůzi,
3. specifikace a umístění bezpečnostních krytů, koncových dorazů a jiných pasivních bezpečnostních zařízení,
4. specifikace, umístění a hodnot nastavení bezpečnostních čidel, koncových spínačů, měřičů provozních hodnot,
5. technologické návaznosti jednotlivých součástí s uvedením vzájemného blokování, zakázaných stavů a mezních hodnot, umístění filtrů, použití dilatačních spojů,
6. způsobu provedení spojů jednotlivých částí, zejména vhodné technologie svařování a způsobu kontroly po svařování,
7. zkoušek po montáži a lhůt případných následných zkoušek a revizí,
b) podpis projektanta instalací strojního zařízení podle odstavce 2 potvrzujícího jeho souhlas s projektovou dokumentací, evidenční číslo jeho osvědčení a datum podpisu,
c) podpis projektanta instalací strojního zařízení v případě provedení změn v projektové dokumentaci odpovídající skutečnému stavu potvrzujícího souhlas s předmětnými změnami, evidenční číslo jeho osvědčení a datum podpisu.
 
 Nahoru