Input:

75/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 15.6.2020 Archiv

č. 75/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
315/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 15 a § 19; nové přechodné ustanovení
28/2018 Sb.
(k 1.3.2018)
mění § 12 odst. 2, § 15 odst. 2 a 5, § 18 odst. 2, § 19 odst. 12, § 21 odst. 7 a 8, § 30 odst. 1 a 2 a přílohu č. 2; nová přechodná ustanovení
43/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění
59/2019 Sb.
(k 1.3.2019)
mění § 7, § 9, § 12, § 15, § 19, § 20, § 21, § 22a, § 25, § 26, § 28, § 33 a přílohu č. 1; nové přechodné ustanovení
351/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 3, § 5, § 8, § 9, § 12, § 13, § 15, § 16, § 17, § 18, § 21, § 22, § 22a, § 23, § 27, § 28, § 29, § 30, § 34 a přílohu č. 11; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 33a až § 33c; nové přechodné ustanovení
270/2020 Sb.
(k 15.6.2020)
mění § 12, § 15 a § 33; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.
§ 2
Agroenvironmentálně-klimatická opatření
Agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou tvořena těmito podopatřeními:
a) integrovaná produkce ovoce,
b) integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly
1. základní ochrana vinic a
2. nadstavbová ochrana vinic,
c) integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, které se člení na tituly
1. integrovaná produkce zeleniny a
2. integrovaná produkce jahodníku,
d) ošetřování travních porostů, které se člení na tituly
1. obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
2. mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,
3. mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,
4. horské a suchomilné louky hnojené,
5. horské a suchomilné louky nehnojené,
6. trvale podmáčené a rašelinné louky,
7. ochrana modrásků,
8. ochrana chřástala polního,
9. suché stepní trávníky a vřesoviště a
10. druhově bohaté pastviny,
e) zatravňování orné půdy, které se člení na tituly
1. zatravňování orné půdy běžnou směsí,
2. zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí,
3. zatravňování orné půdy regionální směsí,
4. zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí,
5. zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí a
6. zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí,
f) biopásy, které se člení na tituly
1. krmné biopásy a
2. nektarodárné biopásy,
g) ochrana čejky chocholaté a
h) zatravňování drah soustředěného odtoku.
§ 3
Žádost o zařazení do podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření
(1) Žádost o zařazení do některého z podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření podle § 2 (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže
a) obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“) na žadatele a
b) splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného podopatření podle § 2 stanovené tímto nařízením.
(2) Žádost o zařazení se podává na
a) celý díl půdního bloku v případě podopatření uvedených v § 2 písm. a) až e), g) a h), nebo