75/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 75/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:
„(5) Kvasný líh bezvodý zvláštně denaturovaný tak, aby mohl být výhradně použit pro výrobu směsi s minerálním olejem určeným pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla6a(dále jen „bioetanol“), musí být denaturován kontinuálně při výstupu z výrobního zařízení a poté, co proteče měřidlem.


6aPříloha č. 2 vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 10 odst. 2 se za slova „denaturačního prostředku“ vkládají slova „nebo jiného minimálního množství denaturačního prostředku“.
3. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) používat líh syntetický, líh sulfitový, líh kvasný surový, líh kvasný rafinovaný technický, líh kvasný bezvodý a bioetanol k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět výrobky obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,“.
4. V § 13 odstavec 3 zní:
„(3) Bioetanol musí být vyroben z biologicky rozložitelných částí výrobků, které vznikly z provozování zemědělství nebo z provozování odvětví zpracovatelského průmyslu, která na zemědělství navazují.“.
5. V § 13 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Bioetanol je možné používat pouze pro výrobu směsi s minerálním olejem určeným pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla.“.
6. § 17 včetně nadpisu zní:
㤠17
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nechá si pro sebe vyrobit větší množství etanolu, než je stanoveno v § 4 odst. 6,
b) neuskladní líh v kalibrovaných nádržích podle § 14,
c) poruší podmínku pro uvádění lihu do oběhu podle § 12,
d) použije denaturovaného lihu k jiným účelům, než stanoví prováděcí právní předpis,
e) vylučuje denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňuje jeho vlastnosti,
f) uvede do oběhu líh označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,
g) uvede do oběhu líh vadný nebo líh neznámého původu,
h) poruší zákaz pro výrobu, úpravu, použití a uvádění lihu do oběhu podle § 13 odst. 1 písm. a), nebo
i) vyrobí průtahový destilát, lihový macerát, digerát, perkolát nebo tresť na destilačním zařízení bez povolení Generálního ředitelství cel podle § 13 odst. 4.
(2) Fyzická osoba se jako osoba dovážející, prodávající nebo přemisťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost podle § 16 odst. 2.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek
 
 Nahoru