Input:

R 75/1966; Ochrana osobnosti Garance

č. 75/1966 Sb. rozh.
Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práva žalobce na ochranu osobnosti před 1. dubnem 1964, nevznikl mu nárok na ochranu osobnosti podle § 11 a násl. o. z.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 17. prosince 1965, 6 Co 533/65.)
Okresní soud Praha-západ zamítl návrh žalobce, který se domáhal zjištění, že posudek o něm vydaný dne 7. 12. 1959 a podepsaný žalovaným, není posudkem ZV ROH nebo jiné společenské organizace, ale pouze osobním projevem žalovaného a že údaje v posudku obsažené se nezakládají na pravdě a žalovanému se proto ukládá, aby se žalobci písemně omluvil. Toto své rozhodnutí odůvodnil tím, že nešlo o neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti žalobce, jak má na mysli ustanovení § 13 o. z., neboť nejde o projev protiprávní a mimo to byl formulován kolektivně a nejde tedy výhradně jen o projev odpůrce, který za daného stavu není ve věci ani pasivně legitimován.
Krajský soud v Praze rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Odvolací soud se nejdříve zabýval námitkou žalovaného, kterou vznesl ihned ve svém vyjádření k návrhu, že občanského zákoníku nelze použít na souzený případ, poněvadž k inkriminované události došlo před účinností tohoto zákoníku, který tu nepůsobí zpětně. Tuto námitku soud