Input:

75/1965 Sb., Vládní vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/1954 Ú.l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům Garance

č. 75/1965 Sb., Vládní vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/1954 Ú.l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům
Vládní vyhláška
ze dne 13. července 1965,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/1954 Ú. l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům
Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 42 odst. 3 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):
Článek I
Vyhláška č. 127/1954 Ú. l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům, se mění a doplňuje takto:
1. Název části I se mění a zní:
„Příspěvky příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců.“
2. Ustanovení § 1 zní:
„(1) Příjemci autorských odměn za veškerá díla, která jsou předmětem autorského práva (§ 2 odst. 1 autorského zákona) a odměn výkonných umělců odvádějí kulturním fondům, s výjimkou uvedenou v odstavci 2, příspěvek ve výši 2 % odměny.
(2) Příspěvek se neodvádí z odměn osvobozených od daně podle § 4 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, a z odměn, které podléhají dani ze mzdy.“
3. Ustanovení § 2 zní:
„(1) Příspěvek srazí každá organizace, kterou si příjemce odměny zvolil jako své výplatní místo podle § 5 zákona č. 36/1965 Sb., současně s daní z příjmů z literární a umělecké činnosti. Sražené částky vyúčtuje a odvede výplatní místo, pokud není současně výběrčí organizaci (§ 10), hromadně za kalendářní měsíc vždy do 20. dne následujícího měsíce organizaci příslušné pro vybírání příspěvků podle § 10. K vyúčtování je třeba připojit podklady pro zjištění výše příspěvků.
(2) Příspěvek z odměn, které jsou vypláceny příjemci přímo podle § 5 odst. 4 zákona č. 36/1965 Sb. a z odměn podléhajících dani z příjmů obyvatelstva srazí při výplatě odměny každá vyplácející organizace a odvede jej způsobem uvedeným v odstavci 1 organizaci příslušné podle § 10.“
4. Ustanovení § 3 zní:
„Příspěvky z odměn přijatých od občanů a ohlášených

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací