Input:

R 75/1965; Řízení před soudem. Náhrada škody Garance

č. 75/1965 Sb. rozh.
Pro rozhodování o nárocích vzniklých ve vztahu sázejícího ke Sportce je dána pravomoc soudu.
Ustanovením herního plánu nebyla změněna základní ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody, ani ustanovení občanského soudního řádu v pravomoci soudů.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 11. února 1965, 7 Co 6/65.)
Okresní soud Plzeň-město vyslovil povinnost Západočeské krajské správě spojů v P. Zaplatit žalobci částku 30 500,- Kčs s příslušenstvím.
Krajský soud v Plzni rozsudek soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Žalobce se v této věci domáhal náhrady škody v částce 30 600,- Kčs, kterou mu podle jeho tvrzení způsobila sběrna žalované strany tím, že řádně žalobcem podaná sázenka Sportky na poště byla zaviněním pracovníka této pošty ztracena, takže její příslušný díl nebyl doručen úřadovně Sazky a byl proto podle herního plánu vyloučen z výhry a prémie, které by jinak žalobou uplatněné výši žalobci příslušely.
Žalovaný účastník navrhoval zamítnuti žaloby, resp. zastavení řízení s poukazem na ustanovení § 14 herního plánu Sazky-Sportky, podle něhož je pro nároky z právního poměru mezi Sazkou-Sportkou a sázejícím, i pro nároky z právního poměru mezi sběrnou a sázejícím soudní řízení v občanskoprávních věcech vyloučeno.
Soud prvého stupně vyhověl žalobnímu návrhu částkou 30 500,- Kčs, tj. částkou výhry s prémií, která by byla připadla žalobci, kdyby příslušný díl sázenky byl včas doručen úřadovně Sazky.
Žalovaný účastník v odvolání uplatnil především nesprávné posouzení přípustnosti občanskoprávního řízení pro uplatněný nárok. Dále i pro případ přípustnosti tohoto řízení namítá, že nebylo prokázáno zavinění administrátora pošty.
Základní otázkou kterou bylo v tomto sporu řešit, je otázka, zda vzhledem k ustanovení §§ 13 a 14 odst. 2 herního plánu Sportky se může sázející domáhat nároku, vzniklých ze vztahu sázejícího ke Sportce a sběrně před soudem, či zda své nároky může uplatnit jen u ředitele Sazky. Sazka a Sportka byly zřízeny podle vládních usnesení z 18. 7. 1957 a 13. 3. 1957. Tato usnesení zmocnila předsedu Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport, aby vydal po dohodě s ministrem financí bližší prováděcí předpisy pro sázkovou činnost a schválil herní plán. Z obsahu tohoto zmocňovacího ustanovení cit. vl. usnesení se nikterak nepodává, že by herní plán podle tohoto zmocnění vydaný, mohl měnit ustanovení § 3 o. s. ř. z r. 1950 a tím i ustanovení § 7 o. s. ř. zák. č. 99/1963 Sb. o pravomoci obecních soudů rozhodovat spory ze vztahů založených sázkovou činností (§§ 504 a 505 obč. zák. z r. 1950). Takové zmocnění v tomto vládním usnesení není a ani by do něho nemohlo být platně pojato. Mohl tedy herní plán míti co do řízení pro uplatnění nároků ze vztahu sázkovou činností založeného jen taková ustanovení, která byla v souladu s citovanými ustanoveními občanského soudního řádu a občanského zákoníku. V ustanovení §§ 13 a 14 herního řádu Sportky pak ani nelze spatřovat rozhodčí doložku podle § 648 odst. 1 o. s. ř. v daném případě pro účastníky závaznou, jež to nebyla uzavřena v písemné formě podle § 41 o. z. z r. 1950 nutné, neboť i když by v ustanovení § 14 herního plánu bylo lze spatřovat