Input:

75/1958 Sb., Nařízení o změně nařízení, kterým se provádí celní zákon, platné do 31.7.1961 Archiv

č. 75/1958 Sb., Nařízení o změně nařízení, kterým se provádí celní zákon, platné do 31.7.1961
NAŘÍZENÍ
ministra zahraničního obchodu
ze dne 11. listopadu 1958
o změně nařízení, kterým se provádí celní zákon
Ministr zahraničního obchodu nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 38 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
Čl. I
Ustanovení § 64 nařízení ministra zahraničního obchodu č. 31/1954 Sb., kterým se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb., se mění a zní:
㤠64
Stěhované svršky
(1)  Od cla jsou osvobozeny stěhované svršky cizích státních příslušníků a členů jejich rodin, kteří se po trvalém pobytu v cizině stěhují k trvalému pobytu do tuzemska nebo k výkonu svého povolání, za předpokladu, že jejich množství je přiměřené potřebě stěhujících se osob a za podmínek dále uvedených.
(2)  Stěhovanými svršky se rozumějí předměty, jichž stěhující se osoba užívala za svého pobytu v cizině k vlastní potřebě ve své domácnosti nebo k výkonu povolání (např. zařízení bytu, přístroje a nástroje, motorová a jiná vozidla, živá zvířata).
(3)  Od cla jsou osvobozeny též spotřebitelné předměty, a to v množství přiměřeném průměrné jednoroční spotřebě.
(4)  Pro přiznání celního osvobození není rozhodné, po jakou dobu byly stěhované svršky v cizině používány a zda mají známky upotřebení.
(5)  Celní osvobození podle předchozích odstavců poskytuje se za podmínky, že od cla osvobozené předměty budou stěhujícími se osobami dále užívány nebo spotřebovány a že nebudou po dobu 5 roků ani úplatně ani bezplatně zcizeny bez předcházejícího