Input:

R 75/1957; Garance

č. 75/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Stanovením vyživovací povinnosti otce podle § 39 zák. o právu rod. není určena jeho vyživovací povinnost zcela, jestliže nebyl při rozhodnutí vzat zřetel na nutné vybavení dítěte (výbavičku, kočárek atd.). I toto vybavení je součástí nároku dítěte na úhradu osobních potřeb.
Matka dítěte neprovdaná za otce dítěte je oprávněna domáhat se na otci náhrady podle § 365 obč. zák., jestliže obstarala pro dítě výbavičku. Možnost, že matka tento nárok uplatní, nijak nevylučuje, aby především dítě samo uplatnilo svůj nárok v uvedeném směru jako nárok na úhradu osobních potřeb.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 16. února 1957, Cz 698/56.)
Rodiči nezl. Zdeňka K., nar. 9. dubna 1955, jsou Zdeňka M. a Zdeněk K., jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů.
Lidový soud civilní v Brně svěřil dítě do výživy a výchovy matce a vyživovací povinnost otce stanovil měsíční částkou 180 Kčs od 1. prosince 1955. Tímto usnesením stanovil kromě toho povinnost otce přispět matce na mimořádné náklady spojené s narozením dítěte částkou 800 Kčs ve splátkách po 100 Kčs měsíčně spolu se splatnými dávkami výživného.
Krajský soud v Brně snížil výživné na 150 Kčs měsíčně počínaje 19. srpnem 1956 se zřetelem k tomu, že otec má nově narozené třetí dítě a změnil rozhodnutí lidového soudu civ. i tak, že odmítl návrh opatrovníka dítěte na určení povinnosti otce přispět matce dítěte na úhradu mimořádných nákladů spojených s narozením dítěte. Jinak krajský soud rozhodnutí lidového soudu potvrdil. Toto své usnesení odůvodnil tím, že se matka může sama domáhat žalobou příspěvku na mimořádné náklady spojené s narozením dítěte, že však matka takovou žalobu vůbec nepodala, nýbrž že nárok v tomto směru učinil jen opatrovník dítěte, který však není oprávněným zmocněncem matky.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že usnesením krajského soudu v Brně ve výroku, jímž bylo změněno usnesení lidového soudu civilního v Brně, pokud jím otec dítěte byl uznán povinným přispět matce dítěte na úhradu mimořádných nákladů spojených s narozením dítěte částkou 800 Kčs