Input:

č. 75/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 75/1955 Sb. rozh. tr.
Jedním z nejdůležitějších úkolů soudu při rozhodování o trestných činech zemědělců je bezpečně zjistit třídní charakter obviněného. Podstata třídního charakteru kulaka a ekonomickým základem tohoto pojmu je vykořisťování cizích pracovních sil a využívání drobných a středních rolníků.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze 14. února 1955, 3 To 27/55.)
Lidový soud v Strakonicích uznal obviněného, samostatného zemědělce mimo jiné vinným trestným činem ohrožení zásobování podle § 134 odst. 1 tr. zák. Podle odůvodnění rozsudku se obviněný tohoto trestného činu dopustil tím, že vylákal podvodně povolení k porážce vepře ve váze 110 kg, na kterou neměl pro nesplnění povinných dodávek nárok. Aby povolení, jež mu nepříslušelo, obdržel, přihlásil na svou tchýni z vlastního chovu jednoho „vepře, který byl také vykrmen jeho vlastním krmivém. Tohoto vepře pak obviněný porazil.
Krajský soud k odvolání obviněného a okresního prokurátora zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu uložil, aby věc znovu projednal a rozhodl. Pokud jde o nutnost posouzení třídního charakteru obviněného, důležitého pro otázku jeho zavinění a v důsledku toho i pro otázku, jakého trestného činu se obviněný dopustil, jakož i významného pro otázku trestu, krajský soud uvedl
v odůvodnění:
Přesné zjištění třídního charakteru zemědělce, t. j. zda je kulakem nebo středním rolníkem, je závažným úkolem soudu, když zemědělec byl postaven před soud pro nesplnění výrobních a dodávkových úkolů. Třídní charakter obviněného právě v těchto případech výrazně charakterisuje i společenskou nebezpečnost trestného činu. Zatím co u kulaků je nesplnění výrobních a dodávkových úkolů zpravidla jedním ze závažných prostředků narušování naší socialistické výstavby a tudíž projevem třídního nepřátelství, u středního a drobného rolníka je zpravidla takovéto neplnění povinností projevem nekázně a lhostejnosti k zájmům celé společnosti, pramenícím z přežitků kapitalismu v jejich vědomí a majícím oporu v soukromém vlastnictví výrobních prostředků. Střední rolník je jednak vlastníkem výrobních prostředků, jednak pracujícím člověkem a z těchto protikladných vlastností vyplývá i jeho kolísání. Výstavba socialismu v naší vlasti opírá se ve svém politickém základu o svazek dělnické třídy s pracujícím rolnictvem, t. j. s drobným a středním rolníkem, které je však třeba trpělivě přesvědčovat a vychovávat a zbavovat je tak výchovou přežitků kapitalismu v jejich vědomí. V ostrém boji však je naše společnost proti úhlavnímu nepříteli socialistické výstavby naší vesnice, kulakovi.
Proto právě je a zůstává jedním z nejzávažnějších úkolů při rozhodování o trestné činnosti zemědělce, bezpečně zjistit třídní charakter obviněného.
Lidový soud považuje obviněného za kulaka a tento svůj závěr opírá o trestní oznámení, kde o osobě obviněného je uvedeno, že pochází z kulacké rodiny, která zaměstnávala dříve služebné a on sám do r. 1948 zaměstnával kočího. Poměr ke státnímu zřízení je zde označen za nepřátelský. V době prvé republiky byl obviněný organisován ve straně agrární.
Tyto okolnosti by nasvědčovaly správnosti závěru lidového soudu o třídním hodnocení obviněného, neboť charakterisují