74/2017 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 74/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. března 2017
o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky poskytování podpory na
a) dodávky ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních2) (dále jen „projekt Ovoce a zelenina do škol“),
b) dodávky mléka a mléčných výrobků žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních2) (dále jen „projekt Mléko do škol“) a
c) doprovodná vzdělávací opatření,

(dále jen „školní projekt“).
§ 2
Předmět podpory
(1) Podpora podle § 1 se poskytuje na tyto produkty:
a) čerstvé ovoce a zeleninu, balené čerstvé ovoce a zeleninu nebo porcované čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uvedeny v částech IX a XI přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,
b) balené ovocné a zeleninové šťávy a ovocné protlaky, které jsou uvedeny v části X přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, pokud neobsahují konzervanty,
c) konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy,
d) neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, které mohou obsahovat přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, a to v souladu s limity pro sůl a tuky uvedenými ve vyhlášce č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, přičemž množství přidaného cukru se rovná nule, a
e) ochucené mléčné výrobky uvedené v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, které mohou obsahovat přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, a to v souladu s limity pro sůl, tuky a cukry uvedenými ve vyhlášce č. 282/2016 Sb.
(2) Podpora se kromě produktů uvedených v odstavci 1 poskytuje v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie3) na tato doprovodná vzdělávací opatření:
a) ochutnávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a ochutnávky mléka a mléčných výrobků,
b) exkurze do zemědělských a zahradnických podniků, farem a podniků zaměřených na produkci, distribuci, zpracování nebo prodej ovoce, zeleniny
 
 Nahoru