Input:

74/1994 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Archiv

č. 74/1994 Sb.
[zrušeno č. 262/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 23. března 1994,
kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/ /1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. Nadpis „Základní zásady“ nad článkem III se vypouští.
2. Články III až X se vypouštějí.
3. Ve všech ustanoveních zákoníku práce se slovo „pracovník“ nahrazuje slovem „zaměstnanec“, slovo „pracovnice“ slovem „zaměstnankyně“ a slovo „občan“ slovy „fyzická osoba“, slovo „prokurátor“ a „vyšetřovatel prokuratury“, se nahrazují slovy „státní zástupce“, slova „pracovník prokuratury“ se nahrazují slovy „zaměstnanec státního zastupitelství“.
4. Ve všech ustanoveních zákoníku práce, kde je slovo „organizace“ použito ve smyslu právnické osoby, která zaměstnává občany v pracovněprávních nebo obdobných vztazích, se toto slovo nahrazuje slovem „zaměstnavatel“.
5. V § 84 odst. 1 a 3, § 85 odst. 1 a 2, § 87 odst. 1, 2 a 3, § 89 odst. 3, § 92 odst. 1, § 93 a 98 se slova „vedoucí organizace“ nahrazují slovem „zaměstnavatel“.
6. Pokud zákoník práce používá názvu „vláda České a Slovenské Federativní Republiky“, nahrazuje se tento název názvem „vláda“; název „Federální ministerstvo práce a sociálních věcí se nahrazuje názvem „Ministerstvo práce a sociálních věcí; název „vláda České republiky“ se nahrazuje názvem „vláda“; název „vláda Slovenské republiky“ se vypouští; názvy „federální ministerstvo“, „příslušné ministerstvo“, „ministerstva republik“ se nahrazují názvem „ministerstvo“, název „federální ústřední orgán“ se nahrazuje názvem „ústřední orgán“; slova „území Československé socialistické republiky“ se nahrazují slovy „území České republiky“ a slova „území České a Slovenské Federativní Republiky“ se nahrazují slovy „území České republiky“.
7. Stanoví-li zákoník práce současně kompetence federálních a republikových orgánů nebo republikových orgánů, nahrazují se tyto kompetence kompetencí orgánů České republiky.
8. Ve všech ustanoveních zákoníku práce se slova „společenská organizace“ nahrazují slovy „odborová organizace“ a slova „neoprávněný majetkový prospěch“ slovy „bezdůvodné obohacení“.
9. § 1 odst. 1 zní:
„(1) Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy.“.
10. § 3 včetně poznámky č. 1) zní:
㤠3
Pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy se řídí zákoníkem práce, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.


1§ 226 obchodního zákoníku.“
11. V části první hlavě druhé se za nadpis „Účastníci pracovněprávních vztahů“ vkládá § 7, který zní:
㤠7
(1) Pracovněprávní vztahy podle tohoto zákoníku mohou vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a