74/1969 Sb., Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 74/1969 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 137/1973 Sb.]
VYHLÁŠKA
Českého cenového úřadu
ze dne 2. července 1969
o cenách
Český cenový úřad podle čl. 144, odst. 1 a 2 ústavního zákona č. 144/1968 Sb., o Československé federaci, a § 17 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a § 2 a 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, stanoví:
Čl. 1
Pro způsob řízení, tvorby a kontroly cen výrobků, prací, služeb a činností (dále jen „výrobky“) poskytovaných za peněžitou náhradu, s výjimkou náhrad poskytovaných při vyvlastnění nemovitostí,1) a pro působnost státních orgánů a socialistických organizací v oblasti cen na území České socialistické republiky platí vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 47/1967 Sb., o cenách pokud se v dalších ustanoveních nestanoví jinak.
Čl. 2
Působnost Státní komise pro finance, ceny a mzdy a ostatních ústředních orgánů uvedená v ustanoveních vyhlášky č. 47/1967 Sb., o cenách,2) přešla (podle zákona České národní rady č. 2/1969 Sb.) v České socialistické republice na Český cenový úřad, pokud není podle ústavních a federálních zákonů přenesena na federální orgány.
Čl. 3
S platností pro Českou socialistickou republiku se mění ustanovení vyhlášky č. 47/1967 Sb., o cenách v jednotlivých paragrafech a odstavcích takto:
§ 10
Limitované ceny
(1) Do kategorie limitovaných cen se zařazují zejména skupiny výrobků, popř.výrobky výrobních oborů, u nichž dochází k časté obměně sortimentu, anebo skupiny výrobků širokého sortimentu sice poměrně málo obměňovaného, u nichž je však třeba vytvořit podmínky pro oboustranné pružné ovlivňování nabídky a poptávky mezi dodavateli a odběrateli a kde je proto účelné řídit jenom vývoj úrovně cen na základě dohod o zabezpečení ekonomicky odůvodněného a společensky žádoucího vývoje cen (dále jen „dohody o vývoji cen“).
(2) Jestliže nejsou dohody o vývoji cen uzavřeny, platí pro takové skupiny výrobků, popř. výrobky výrobních oborů maximální ceny podle § 11 odst. 1 písm. a), pokud není zvlášť stanovena regulace cen
a) uplatněním minimálních nebo směrných cen podle § 11 odst. 1 písm. b) a c),
b) limitováním (stanovením, změnou) úrovně cen podle § 15 odst. 2 písm. a).
(3) Regulace vývoje úrovně limitovaných cen může být na základě rozhodnutí Českého cenového úřadu doplněna, popř. nahrazena stanovením
a) povinné předběžné registrace připravovaných změn úrovně cen skupin výrobků (dílčích úrovní cen) nebo
b) závazných pravidel pro tvorbu cen jednotlivých výrobků nebo
c) zvláštního způsobu sledování vývoje úrovně cen.
Tato doplňující opatření mohou být uplatněna také v rámci dohod o vývoji cen.
§ 12
Volné ceny
Do kategorie volných cen se zařazují zejména
a) výrobky s trvalým předstihem nabídky před poptávkou,
b) výrobky objemově nevýznamné z hlediska výroby a spotřeby, u nichž lze odůvodněně předpokládat, že případné zvýšení cen vyvolá přiměřené snížení poptávky nebo zvýšení nabídky,
c) módní novinky na předem stanovenou dobu a výrobky luxusního provedení,
d) výrobky označené příslušnými orgány jako technicky pokrokové a výrobky při povinném hodnocení zařazené do I. jakostního stupně s výjimkou těch potravinářských
 
 Nahoru