Input:

74/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu Garance

č. 74/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 15. května 1968
o Ženevském protokolu z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
Dne 30. června 1967 byl v Ženevě sjednán Ženevský protokol k Všeobecné dohodě o clech a obchodu. Jménem Československé socialistické republiky byl podepsán v Ženevě dne 11. března 1968.
Ženevský protokol k Všeobecné dohodě o clech a obchodu vstoupil pro Československou socialistickou republiku v platnost na základě svého článku 6. dnem podpisu, tj. dnem 11. března 1968.
Slevy z československých celních sazeb, které vyplývají ze Ženevského protokolu z roku 1967, budou uvedeny v účinnost dne 1. července 1968, a to podle odstavce 2 b) Ženevského protokolu z roku 1967 dvěma pětinami rozdílu mezi původní sazbou a konečnou sazbou. Snížení o zbývající tři pětiny bude provedeno vždy po jedné pětině dne 1. ledna 1970, 1971 a 1972.
Snížení celních sazeb u položek, které jsou v čs. listině celních koncesí označeny jedním nebo dvěma křížky (+ a ++) se provádí jednorázově v plném rozsahu dnem nabytí účinnosti této listiny jako listiny koncesí Všeobecné dohody o clech a obchodu, tj. dnem přístupu Československé socialistické republiky k tomuto protokolu.
Český překlad Ženevského protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
Ženevský protokol z roku 1967 k Všeobecné dohodě o clech a obchodu
Smluvní strany Všeobecné dohody o clech a obchodu jakož i Evropské hospodářské společenství, které se zúčastnily v letech 1964 až 1967 Obchodní konference (dále jen účastníci),
po ukončení jednání podle odstavce 6 čl. XXIV, či XXVIII bis a čl. XXXIII jakož i jiných příslušných ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu (dále jen „Všeobecná dohoda“),
se prostřednictvím svých zástupců dohodly jak dále uvedeno:
I. - Ustanovení týkající se listin koncesí
1. Listina koncesí připojená k tomuto Protokolu, týkající se jednoho účastníka, se stane listinou koncesí Všeobecné dohody o clech a obchodu dotyčného účastníka dnem, kdy tento Protokol nabude platnosti podle ustanovení odstavce 6.
2. Každý účastník se zavazuje, že zajistí, aby - pokud kterákoliv sazba, uvedená v příslušném sloupci jeho listiny koncesí přestavující smluvenou sazbu (dále jen „konečná sazba“) se nestane účinnou dnem 1. ledna 1968 - se tato konečná sazba stala účinnou nejpozději dnem 1. ledna 1972. Během údobí mezi prvým lednem 1968 a prvým lednem 1972 bude takový účastník přistupovat ke snížení sazeb číselně odpovídajícím částkám uvedeným v některém z následujících pododstavců a to v údobích, odpovídajících rovněž některým z časových údobí uvedených v následujících pododstavcích, s výjimkou jasně odlišných ustanovení uvedených v jednotlivých listinách koncesí:
(a) účastník, který počne snižovat sazby dnem prvého ledna 1968, je sníží o jednu pětinu rozdílu mezi existující sazbou a konečnou sazbou k tomuto datu a další čtyři pětiny sníží vždy po jedné pětině dne prvého ledna 1969, 1970, 1971 a 1972;
(b) účastník,