Input:

R 74/1968; Byt. Výživné dětí Garance

č. 74/1968 Sb. rozh.
V rámci úvahy, zda uživatel bytu hrubě porušuje své povinnosti tím, že neplatí úhradu za užívání bytu nebo za služby po dobu delší než tři měsíce, vezme soud zřetele též na skutečnost, že uživatel bytu zaplatil dlužnou úhradu za užívání bytu nebo za služby v průběhu řízení o návrhu na zrušení práva užívat byt podle § 184 písm. b) o. z.; přihlédne i k tomu, z jakých důvodů a jak dlouho neplatí uživatel bytu úhradu za užívání bytu nebo za služby, zda nejde jen o ojedinělé porušení povinnosti k placení úhrady za užívání bytu nebo za služby, jaké jsou poměry uživatele atp.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. 4. 1968, 5 Cz 10/68.)
Navrhovatelka se domáhala zrušení práva odpůrce užívat byt o jedné místnosti v jejím rodinném domku, a to z toho důvodu, že odpůrce v tomto bytě od 1. 1. 1966 nebydlí a stále se zdržuje a bydlí v Domově zaměstnanců oborového podniku Škoda P. Dodávala, že odpůrce neplatí od téže doby úhradu za užívání bytu, kterou dříve platil pololetně pozadu v částce 75 Kčs; ovšem v průběhu řízení uvedla, že již odpůrce zaplatil dlužnou úhradu za užívání bytu za I. pololetí 1966.
Okresní soud Plzeň-jih vzal z výslechu účastníků za prokázáno, že mezi účastníky docházelo k neshodám, že se navrhovatelka musela domáhat zaplacení úhrady za užívání bytu prostřednictvím soudu a že jí v roce 1966 nezaplatil odpůrce opět po dobu více než půl roku žádnou částku za užívání bytu. Vedle toho okresní soud zjistil, že odpůrce bydlí v Domově pracujících (zřízeným oborovým podnikem Škoda) a v bytě v rodinném domku navrhovatelky má pouze uložený nábytek; do tohoto bytu chodí velmi zřídka. Na základě těchto zjištění a s poukazem na ustanovení § 184 písm. b), § 390 odst. 2 o. z. zrušil okresní soud právo odpůrce užívat byt rozsudkem z 10. 11. 1966.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou , že byl rozsudkem okresního soudu porušen zákon a zrušil jej.
Z odůvodnění:
Vzhledem k návrhu bylo povinností soudu, aby především zkoumal, zda odpůrci vůbec svědčí právo užívání bytu, popř. části bytu, a zda toto právo trvá; teprve potom mohl posoudit, zda přichází v úvahu zrušení tohoto práva.
Za předpokladu trvání práva odpůrce užívat byt, popř. část bytu, měl soud usilovat o náležité objasnění důvodu, z něhož navrhovatelka žádala zrušení trvajícího užívacího práva odpůrce. Návrh navrhovatelky na zahájení řízení není v tomto směru - stejně jako vyjádření navrhovatelky v jednání 23. 9. 1966 a 10. 11. 1966 - zcela jednoznačný. Nepřesné označení důvodu zrušení užívacího práva odpůrce ve smyslu § 184 o. z. v návrhu na zahájení řízení (sepsaném u okresního soudu) i v protokolech o jednání z 23. 9. 1966 a 10. 11. 1966 je zřejmě důsledkem

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací