Input:

74/1965 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol Garance

č. 74/1965 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
[zrušeno nepřímo č. 38/1967 Sb.]
Vládní nařízení
ze dne 7. července 1965
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
Zdokonalení plánovitého řízení národního hospodářství vyžaduje postupné přizpůsobení umisťování absolventů zásadám nové soustavy řízení. Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle §14 odst. 1 zákona č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly:
Článek I
Vládní nařízení č. 16/1963 Sb., o umisťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Základními pracovišti jsou taková pracoviště, která poskytují možnost, aby se absolvent uplatnil přímo v základní odborné činnosti, pro kterou byl vychován. Základními pracovišti nejsou místa v ústředních a krajských orgánech a ve vědeckovýzkumných nebo vývojových ústavech s výjimkou míst poskytujících možnost přímého uplatnění v základní odborové činnosti, která určí vedoucí příslušných ústředních orgánů.“
2. Citace uvedená v § 4 zní: „§ 3 odst. 2 a 3“.
3. Ustanovení § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Návrhy na umístění absolventů projednává škola s absolventy a podniky. Škola nenavrhuje umístění absolventa do podniku, který pro něj nezajistí přiměřené pracovní a životní podmínky, nebo do podniku, jehož pracoviště určené pro absolventa (s výjimkou absolventů uvedených v § 3 odst. 3) nemá charakter základního pracoviště; v těchto případech požádá škola příslušný ústřední orgán popř. krajský národní výbor o určení jiného podniku, v němž uvedené předpoklady zajištěny jsou.“
4. Dosavadní odstavec 3 § 6 se vypouští.
5. Za § 6 se vkládá § 6a tohoto znění:
„(1) Návrhy na umístění absolventů se projednávají v předposledním roce studia s výjimkou návrhů na umístění absolventů lékařských a farmaceutických fakult, absolventů pedagogických škol a absolventů učitelství na fakultách vychovávajících učitele pro školy poskytující střední vzdělání, které se projednávají v posledním roce studia. po tomto projednání uzavřou podnik a student za součinnosti školy dohodu, že do 30 dnů po ukončení studia sjednají pracovní poměr.
(2) Na pedagogických fakultách projednává škola v předposledním ročníku studia návrhy na umístění absolventů

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací