Input:

74/1952 Sb., Zákon o dani z výkonů, platné do 31.12.1961 Archiv

č. 74/1952 Sb., Zákon o dani z výkonů, platné do 31.12.1961
[zrušeno č. 67/1961 Sb.]
ZÁKON
ze dne 11. prosince 1952
o dani z výkonů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Aby se pravidelně a včas odčerpávala do státního rozpočtu část akumulace vytvářené podniky socialistického sektoru prováděním prací a poskytováním služeb, zavádí se daň z výkonů (dále jen „daň“).
§ 2.
Kdo odvádí daň.
Daň odvádějí podniky, organisace a zařízení socialistického sektoru (dále jen „podniky“) s výjimkou podniků určených nebo zřízených pro provozování zahraničního obchodu.
§ 3.
Co podléhá dani.
Dani podléhá obrat z těchto prací a služeb (dále jen „výkony“) prováděných podnikem pro jiného:
1. zhotovování výrobků z materiálu dodaného tím, kdo zhotovení výrobku objednal,
2. oprav a správek věcí,
3. silniční dopravy,
4. jiných výkonů (též poslužných) s výjimkou výkonů průmyslových a s výjimkou výkonů v zemědělské výrobě.
§ 4.
Zdanitelný obrat.
(1) Zdanitelným obratem je cena výkonu včetně ceny drobného materiálu opatřeného a použitého podnikem, který výkon provádí.
(2) Zdanitelnost obratu vzniká vyhotovením faktury a nebyla-li faktura vyhotovena, vyhotovením jiného dokladu o výkonu.
§ 5.
Osvobození.
(1) Jednotná zemědělská družstva se