Input:

74/1946 Sb., Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti Garance

č. 74/1946 Sb., Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 12. dubna 1946
o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti.
Prozatimní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1.
(1)  Čechům a Slovákům, kteří jsou občany cizího státu nebo bezdomovci a kteří se přistěhovali nebo přistěhují na území Československé republiky na podkladě československé úřední přesídlovací akce, udělí se československé státní občanství, požádají-li o ně do dvou let ode dne počátku účinnosti tohoto zákona a nebudou-li tomu brániti důvody veřejného zájmu zvláštního zřetele hodné. O žádosti rozhodne ministerstvo vnitra. Až do vyřízení takové žádosti považuje se žadatel za československého státního občana, vydalo-li mu ministerstvo vnitra osvědčení o správně podané žádosti.
(2)  Nerozvedené manželky a nezletilé děti nabývají státního občanství spolu s manželem, otcem, nemanželskou nebo ovdovělou matkou, jsou-li do žádosti jejich pojaty a ministerstvo vnitra je z nabytí nevyloučí z důvodu uvedeného v odstavci 1. Ustanovení odstavce 1 poslední věty se vztahuje i na ně.
(3)  O výkonu slibu věrnosti Československé republice platí všeobecné předpisy.
(4)  Nabyla-li některá osoba podle tohoto zákona československého státního občanství, aniž nabyla i domovského práva v některé obci Československé republiky, nabude domovského práva v obci, v níž se po