Input:

73/2015 Sb., Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění účinném k 1.5.2020 Archiv

č. 73/2015 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2015
o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
113/2015 Sb.
(k 13.5.2015)
vkládá nový § 12a; nové přechodné ustanovení
64/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 6; nové přechodné ustanovení
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 4 odst. 1 písm. c) a § 6 písm. b) bod 1; nové přechodné ustanovení
43/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění § 6 písm. d)
64/2020 Sb.
(k 15.3.2020)
mění § 2, § 4, § 5, § 6, § 9; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 12b; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen „Natura 2000“).
§ 2
Oblasti Natura 2000
Oblastmi Natura 2000, na které lze poskytnout platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (dále jen „platba“), jsou
a) ptačí oblasti2) nacházející se na území národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3) ,
b) evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu4) nacházející se na území národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3) , nebo
c) oblasti s jinými environmentálními omezeními5) , kterými jsou území národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí3) , které se nenacházejí na území ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality.
§ 3
Žadatel o poskytnutí platby
(1) O poskytnutí platby může požádat fyzická nebo právnická osoba, která
a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a
b) zemědělsky obhospodařuje v oblasti Natura 2000 podle § 2 nejméně 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a a následujících zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).
(2) O poskytnutí platby může požádat též organizační složka státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. b).
(3) Osoba podle odstavce 1 nebo organizační složka státu podle odstavce 2 (dále jen „žadatel“) doručí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) žádost o poskytnutí platby do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti6) .
§ 4
Žádost o poskytnutí platby
(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) obsahuje
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona o zemědělství,
b) seznam dílů půdních bloků, na které žadatel požaduje platbu, vedených v evidenci využití půdy, a to včetně výměry těchto dílů půdních bloků na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti a na území národního parku; jde-li o díl půdního bloku, který se celou svojí výměrou nenachází na území oblasti Natura 2000 podle § 2, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí dílu půdního bloku nacházející se v oblasti Natura 2000 podle § 2,
c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedené v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení