Input:

73/2012 Sb., Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění účinném k 1.7.2017 Archiv

č. 73/2012 Sb., Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 7. února 2012
o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění, celkem 34 novelizačních bodů
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 10 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) ,2) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních orgánů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen „regulovaná látka”), a fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (dále jen „fluorovaný skleníkový plyn”).
(2)  Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  provozovatelem osoba skutečně zajišťující technický provoz zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny nebo regulované látky; není-li známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník takového zařízení,
b)  recyklací výrobků zpracování vyřazených výrobků za účelem znovuzískání regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a materiálového využití.
§ 3
Zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek
(1)  Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1) , je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 9 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Pokud jí byl vydán certifikát podle § 10 odst. 2 písm. f), zneškodní regulované látky způsobem stanoveným v certifikátu. Pokud není držitelem certifikátu, je povinna ve stejné lhůtě zajistit předání těchto látek osobě, která je držitelem certifikátu (dále jen „certifikovaná osoba”), a o předání regulovaných látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává po dobu 5 let.
(2)  Znovuzískávání regulovaných látek při odstranění zařízení na konci jeho životnosti může vykonávat pouze osoba,
a)  která je certifikovanou osobou pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2) , nebo
b)  pro kterou tuto činnost vykonává certifikovaná osoba pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2) .
§ 4
Podmínky pro provoz a prodej zařízení obsahujícího regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny
(1)  Zařízení obsahující nejméně 300 kg regulovaných látek je možné provozovat pouze, pokud je v něm instalován systém detekce úniků. Osoba provozující toto zařízení kontroluje systém detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců.
(2)  Osoba