Input:

73/1958 Sb., Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství Garance

č. 73/1958 Sb., Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 5. listopadu 1958
o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství
Podle čl. IV č. 72/1958 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství, vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Barák v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 73/1958 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. července 1949 č. 194 Sb.
o nabývání a pozbývání československého státního občanství ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ
§ 1
Narozením
(1) Dítě, které se narodí na území Československé republiky a jehož otec nebo matka je občanem, nabývá narozením státního občanství.
(2) Dítě, které se narodí v cizině, nabývá narozením státního občanství, jsou-li jeho otec i matka občany; dítě, které se narodí v cizině a jehož otec nebo matka je občanem, kdežto druhý z rodičů je cizincem, nabývá státního občanství, vysloví-li s tím souhlas výkonný orgán okresního národního výboru na žádost toho z rodičů, který je občanem. Žádost o souhlas může být podána do jednoho roku do narození.
(3) Dítě, které bylo nalezeno v útlém věku na území Československé republiky, je občanem, dokud se neprokáže, že má jinou státní příslušnost.
§ 2
Sňatkem
(1) Cizinka nabývá státního občanství sňatkem s občanem, vysloví-li výkonný orgán okresního národního výboru na její žádost s nabytím souhlas. Žádost o souhlas může být podána již před sňatkem, nejpozději však do šesti měsíců po něm. I když byl souhlas udělen po sňatku, hledí se na žadatelku tak, jako by nabyla státního občanství dnem sňatku.
(2) Státního občanství nabývají s cizinkou její děti mladší 15 let, které pojala do své žádosti.
§ 3
Udělením
(1) Státní občanství lze udělit na žádost osobám, které bydlí na území Československé republiky nepřetržitě alespoň pět let a při nabytí státního občanství pozbudou, pokud nejsou bezdomovci, své dosavadní státní příslušnosti.
(2) Státní občanství uděluje ministerstvo vnitra; v případech hodných zvláštního zřetele může udělit státní občanství i žadateli, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1.
(3) Manželé mohou žádat o udělení státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, nabývají státního občanství spolu s otcem s matkou.
§ 4
Státoobčanský slib
(1) Nabytí státního občanství sňatkem a udělením státního občanství stává se pro osoby starší 15 let účinným teprve složením slibu tohoto znění: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu vždy věren a oddán (věrna a oddána) Republice československé a jejímu lidově demokratickému zřízení a že budu řádně plnit všechny povinnosti jejího občana (její občanky).“
(2) Jen ve výjimečných