Input:

R 73/1956; Garance

č. 73/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Vyloučený (vystoupivší) družstevník, jemuž byly vráceny hospodářské budovy jím do družstva vnesené, je povinen nahradit družstvu hodnotu, o kterou se zvýšila hodnota vrácených budov, t. j. rozdíl mezi obecnou hodnotou budov v době vypořádání a v době vnesení, a nikoli snad náklady družstvem provedených adaptací.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 19. ledna 1956,10 Co 432/55.)
Žalovaný byl členem jednotného zemědělského družstva III. typu, z něhož byl k 31. květnu 1953 vyloučen. Podle vyúčtování provedeného žalobcem má žalovaný zaplatit družstvu celkem 8.353,07 Kčs. Částka ta spočívá mimo jiné v částce 5996 Kčs, které žalobce podle svého tvrzení vynaložil na adaptace prováděné v hospodářských budovách od žalovaného převzatých a které byly při vypořádání vráceny žalovanému i s provedenými adaptacemi.
Lidový soud v Zábřehu uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci 7285,91 Kčs s přísl.; na náhradě za adaptace budov přiznal žalobci 4928,84 Kčs, t. j. částku, za kterou bylo možno podle posudku znalce provedení adaptací účelně pořídit.
Krajský soud vyhověl odvolání prokurátora a rozsudek lidového soudu zrušil, pokud jím bylo rozhodnuto způsobem částečně vyhovujícím a částečně zamítajícím o částce 5996 Kčs vynaložené podle tvrzení žaloby na zhodnocení budov vnesených žalobcem do žalujícího družstva. K otázce, o kterou jde, uvedl
v odůvodnění:
Požadavku žalobce, aby žalovaný z důvodu podstatného zvelebení a trvalého zlepšení budov nahradil žalujícímu jednotnému zemědělskému družstvu náklady na toto zhodnocení v částce 5996 Kčs, bylo lidovým soudem vyhověno do částky 4928,84 Kčs. Prokurátorovu