Input:

73/1949 Sb., Vládní nařízení o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím, platné do 2.9.1953 Archiv

č. 73/1949 Sb., Vládní nařízení o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím, platné do 2.9.1953
[zrušeno č. 74/1953 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. března 1949
o sociálním pojištění příslušníků vojenských oddílů přidělených k báňským nebo jiným pracím.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Na vojenské osoby z počtu mužstva a poddůstojníků, kteří jsou příslušníky vojenských oddílů přidělených k báňským pracím (dále jen „příslušníci vojenských oddílů“), se vztahují ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, při čemž se na právní poměr mezi nimi a báňským národním podnikem, v němž konají práce (dále jen „podnik“), hledí pro účely uvedeného zákona jako na pracovní poměr, a to s těmito odchylkami:
1. Příslušníci vojenských oddílů jsou účastníky vojenské nemocenské péče podle zákona ze dne 7. října 1948, č. 236 Sb., o vojenské nemocenské péči, a nepodléhají nemocenskému pojištění podle zákona o národním pojištění.
2. Pojištění vzniká dnem, kterého vojenská osoba jako příslušník vojenského oddílu nastoupí práci v podniku, a zaniká dnem, kterého přestane býti příslušníkem takového oddílu.
3. Podnik odvádí vojenské správě za poskytování vojenské nemocenské péče z vyměřovacího základu [§ 3, písm. a)] částku rovnající se pojistnému nemocenského pojištění podle zákona o národním pojištění (6,8 %), při čemž si sráží část pojistného připadající na zaměstnance.
4. Podnik odvádí Ústřední národní pojišťovně (příslušné okresní národní pojišťovně) z vyměřovacího základu [§ 3, písm. a)]