72/2017 Sb., Vyhláška o genetických zdrojích zvířat

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 72/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. března 2017
o genetických zdrojích zvířat
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 60/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6 a § 14g odst. 6 zákona:
§ 1
Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete
Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířete je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu
Ministerstvo zemědělství zaeviduje zvíře jako genetický zdroj do Národního programu podle § 14e odst. 4 zákona, pokud
a) je průkazně součástí populace druhu nebo plemene zařazeného do Národního programu podle § 14a zákona,
b) je v rámci populace druhu nebo plemene zvířete nositelem výjimečného genotypu nebo vlastnosti, případně nositelem genů zakladatele linie, kmene nebo rodiny,
c) se u zvířete nevyskytuje potvrzená geneticky podmíněná nebo vývojová vada a jeho celkový zdravotní stav umožňuje reprodukci a využití jako genetického zdroje a
d) byl vzorek genetického nebo biologického materiálu zvířete předán nebo odebrán podle § 14f odst. 1 zákona a uložen v genobance podle § 14g odst. 2 zákona.
§ 3
Způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete
Vlastník genetického zdroje zvířete hodnotí genetický zdroj zvířete průběžně v listinné nebo elektronické podobě v rozsahu informací vedených v souladu s Metodikou.
§ 4
Velikost vzorku genetického zdroje zvířete
Minimální velikost vzorku poskytovaného vlastníkem genetického zdroje zvířete pro účely uchování genetického zdroje zvířete ve formě genetického nebo biologického materiálu je u vzorku
a) dlouhodobě uchovávaného spermatu v hluboce zmrazeném stavu u hřebců a býků množství 50 standardních inseminačních dávek; u beranů, kozlů a kanců množství 20 standardních inseminačních dávek od plemeníka, pokud to fyzický a hygienický stav zvířete dovoluje,
b) krve odebrané u živých zvířat u koní, skotu, ovcí, koz a prasat množství 10 ml; u králíků, nutrií množství 1 ml; u drůbeže a ryb množství 0,1 ml,
c) srsti, peří, slin, odstřižku ploutve nebo stěru sliznic odebrané u živých zvířat množství 50 mg,
d) buněčných tkání odebraných u mrtvých zvířat u savců, ptáků a ryb množství 10 g; u včel množství 10 mg.
§ 5
Rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete sdružením
Sdružení, které je účastníkem Národního programu, vyhodnocuje na úrovni druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu informace o
a) velikosti celé populace v rámci České republiky a velikosti populace genetického zdroje zvířete,
b) počtu zvířat nově evidovaných jako genetický zdroj zvířete,
c) počtu aktuálně žijících samců a samic evidovaných jako genetický zdroj zvířete,
d) plemenitbě nebo reprodukční aktivitě zvířat evidovaných jako genetický zdroj zvířete a výsledku reprodukce,
e) výsledku výkonnostních zkoušek, testů nebo kontrol užitkovosti zvířat evidovaných jako genetický zdroj zvířete a
f) aktivitách na podporu
 
 Nahoru