72/2007 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 72/2007 Sb.
[zrušeno č. 110/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 15. března 2007,
kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 131 písm. a) až i) a k) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 276/2005 Sb., se mění takto:
1. Na konci § 1 se doplňuje věta „Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.“.
2. V § 2 odst. 1 se slovo „množství“ nahrazuje slovy „ke kouření a ostatní tabák množství takového“.
3. V § 2 odst. 5 a § 5 odst. 1 se slova „a tabáků“ nahrazují slovy „ , tabáku ke kouření a ostatního tabáku“.
4. V nadpisu § 3 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „ , který pracuje v celním úřadu,“.
5. V § 3 se za slovo „zaměstnance“ vkládají slova „ , který pracuje v celním úřadu,“.
6. V nadpisu i textu § 4 se slova „celního ředitelství“ nahrazují slovy „ , který pracuje v celním ředitelství,“.
7. V § 9 se slova „přejímajícího pověřeného celního úřadu“ nahrazují slovy „ , který pracuje v pověřeném celním úřadu a přejímá arch podle věty druhé“.
8. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:
㤠9a
Vzory tiskopisů výkazů používaných při změně sazby daně u cigaret
Vzory tiskopisů výkazů používaných při změně sazby daně u cigaret podle § 118a odst. 7 a 9 zákona jsou uvedeny v přílohách č. 6 a 7 k této vyhlášce.“.
(K § 118a zákona)
9. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „celního úřadu“ nahrazují slovy „ , který pracuje v celním úřadu,“.
10. V příloze č. 1 se za slovo „daních“ vkládají slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.
11. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „celního ředitelství“ nahrazují slovy „ , který pracuje v celním ředitelství,“.
12. V příloze č. 3 písm. c) se za slovo „tabák“ vkládají slova „ke kouření a ostatní tabák“ a za slovo „tabáku“ se vkládají slova „ke kouření a ostatního tabáku“.
13. V příloze č. 4 bodě 1. se slova „pověřeného celního úřadu“ nahrazují slovy „ , který pracuje v pověřeném celním úřadu“.
14. V příloze č. 4 bodě 1. písm. c) se za slovo „tabák“ vkládají slova „ke kouření a ostatní tabák“.
15. Za přílohu č. 5 se doplňují přílohy č. 6 a 7, které včetně nadpisu znějí:
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 467/2003 Sb.
Vzor tiskopisu výkazu používaného při změně sazby daně u cigaret
Výkaz podle § 118a odst. 7 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
1) Identifikační údaje odběratele (podle identifikačních údajů v objednávce tabákových nálepek)
2) Referenční období podle § 118a odst. 2 písm. a) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
 
od
do
počet dní
 
 
 
3) Přechodné období podle § 118a odst. 1 zákona
 
od
do
počet dní
 
 
 
4) Údaje podle § 118a odst. 7 písmena a) až c) zákona
a) Maximální množství tabákových nálepek obsahujících současně platnou sazbu daně
 
 Nahoru