Input:

72/1967 Sb., Zákon o Státní spořitelně, platné do 31.12.1989 Archiv

č. 72/1967 Sb., Zákon o Státní spořitelně, platné do 31.12.1989
[zrušeno č. 158/1989 Sb.]
ZÁKON
ze dne 30. června 1967
o Státní spořitelně
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Právní postavení a předmět činnosti
§ 1
Státní spořitelna je státní hospodářskou organizací. Jejím sídlem je Praha.
§ 2
Státní spořitelna přijímá vklady na vkladní knížky a na běžné účty a poskytuje občanům, popřípadě i organizacím peněžité půjčky, úvěry a jiné služby stanovené statutem.
§ 3
Za vklady a jiné majetkové výhody z vkladů u Státní spořitelny ručí stát.
Řízení, organizace a hospodaření
§ 4
(1) V čele Státní spořitelny je generální ředitel, který řídí její činnost a jedná jejím jménem ve všech věcech. Činnost Státní spořitelny na Slovensku řídí prostřednictvím ředitele oblastního ředitelství pro Slovensko (§ 5).
(2) Generálního ředitele Státní spořitelny jmenuje a odvolává ministr financí, jemuž generální ředitel za činnost Státní spořitelny odpovídá.
(3) Ředitele oblastního ředitelství pro Slovensko jmenuje a odvolává pověřenec Slovenské národní rady pro finance na návrh generálního ředitele Státní spořitelny. Ředitel oblastního ředitelství pro Slovensko odpovídá za činnost Státní spořitelny na Slovensku pověřenci Slovenské národní rady pro finance a generálnímu řediteli Státní spořitelny.
§ 5
(1) Státní spořitelna vykonává svou činnost generálním ředitelstvím v Praze, oblastním ředitelstvím pro Slovensko v Bratislavě a pobočkami, popřípadě jinými organizačními složkám určenými organizačním řádem.
(2) Pobočky, popřípadě jiné organizační složky, o nichž to stanoví organizační řád, se zapisují do podnikového rejstříku jako odštěpné závody; jejich vedoucí jsou oprávněni činit jménem Státní spořitelny všechny právní úkony týkající se pobočky (organizační složky).
§ 6
Podrobnosti o vnitřní organizaci Státní spořitelny upravuje její organizační řád; vydává jej generální ředitel Státní spořitelny. Organizační řád vymezí zejména rozsah činnosti jednotlivých organizačních složek a vztahy mezi nimi.
§ 7
Státní spořitelna zřizuje statutární fond, jiné obdobné fondy stanovené statutem a fondy podle obecných předpisů platných pro státní hospodářské organizace.
§ 8
Hospodaření Státní spořitelny, zejména soustavu odvodů, hlavní zásady pro vytváření a používání fondů a jejich výši, jakož i podrobnosti o předmětu činnosti stanoví statut, který vydává ministerstvo financí po schválení vládou.
Všeobecná ustanovení
§ 9
(1) Anonymita vkladů je zaručena. Zprávu o vkladu lze podat jen orgánům činným v trestním řízení při trestním stíhání1) a soudům při projednávání a rozhodování věcí v občanském soudním řízení.2) V dotazu na vklad musí být uvedeny údaje potřebné k zjištění jeho totožnost.
(2) Nedotčeno zůstává oprávnění příslušející státním notářstvím podle zvláštních předpisů v řízení o dědictví.3)
§ 10
(1) Pracovníci Státní spořitelny jsou povinni zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech, pokud nebyli této povinnosti zproštěni generálním ředitelem Státní spořitelny. Generálního ředitele může zprostit této povinnosti ministr financí.
(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost ve služebních věcech trvá