Input:

R 72/1967; Služby Garance

č. 72/1967 Sb. rozh.
K otázce nároku na slevu z ceny za opravu vozidla.
Lhůty uvedené v § 3 odst. 1 vyhl. č. 18/1965 Sb. jsou lhůty maximální.
V zákoně není opory pro závěr, že počátek běhu těchto lhůt je třeba počítat až od zaplacení zálohy objednavatelem.
(Rozsudek městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 1966, 8 Co 306/66.)
Žalobce dne 20. dubna 1965 předal žalovanému osobní vůz za účelem opravy a úprav karoserie vozu a olakování. Oprava byla dokončena dne 10. 7. 1965 a téhož dne si žalobce vozidlo převzal a práce s tím spojené mu byly vyúčtovány fakturou ze dne 10. 7. 1965 na 5882,- Kčs. Z této částky připadla na materiál částka 122,- Kčs.
Žalobce se žalobou domáhá zaplacení částky 1728,- Kčs jako slevy za opožděně provedenou opravu o 22 dnů, přičemž vychází z toho, že provedené práce byly účtovány částkou 5760,- Kčs a z toho 30 % slevy činí zažalovanou částku. Žalobce svůj návrh opírá o ustanovení § 3 vyhl. č. 18/1965 Sb.
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 1728,- Kčs.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Soud prvého stupně správně vycházel ze znění vyhl. č. 18/1965 Sb., která navazuje na občanský zákoník a je proto pro posouzení této věci výhradně rozhodná. § 3 odst. 1 cit. vyhlášky stanoví, že na lhůtě opravy se dohodne opravna s objednavatelem tehdy, není-li lhůta určena technickou normou. Dohodnutá lhůta generální opravy nesmí být delší než

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací