Input:

R 72/1965; Výživné dětí Garance

č. 72/1965 Sb. rozh.
Při rozhodování o změně výživného je nutno provést srovnání okolností, důležitých pro určování výživného, jak v době dřívějšího, tak i nového rozhodování, a to na základě spolehlivých a úplných výsledků dokazování.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. září 1965, 5 Cz 74/65.)
Usnesením okresního soudu v Olomouci byla nezletilá L. N. ponechána ve výchově matky Š. N., otci dítěte V. D. byla uložena povinnost placení výživného 400,- Kčs měsíčně, a to od 1. ledna 1963.
Ke stížnosti otce změnil krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvého stupně potud, že rozsah výživného určil částkou 330,- Kčs měsíčně.
Dne 29. listopadu 1963 požádal otec o snížení tohoto výživného s odůvodněním, že ke dni 28. září 1963 skončil pracovní poměr a přešel do důchodu. Ze svého důchodu 1600,- Kčs měsíčně se prý stará ještě o manželku, která - vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu - je na něho výživou odkázána.
Okresní soud v Olomouci neshledal ve věci důvodu ke snížení výživného a rozhodl tak, že rozsah výživného, určený usnesením krajského soudu v Ostravě, se nemění.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvého stupně potvrdil.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutími okresního soudu v Olomouci i krajského soudu v Ostravě byl porušen zákon, a že se zrušují.
Z odůvodnění:
Předpokladem správného rozhodnutí soudu o změně úpravy práv a povinností rodičů k nezl. dětem (§§ 28, 50 odst. 2 zák. o rod., stejně § 41 zák. č. 265/1949 Sb. o právu rodinném) je spolehlivé zjištění změny poměrů. Zjištění změny poměrů je výsledkem srovnání poměrů, z nichž vycházel soud při rozhodování o dřívější úpravě práv a povinností rodičů k nezletilým dětem, s poměry v době nového rozhodování. Z toho plyne, že úkolem soudů, které posuzovaly důvodnost podnětu otce ke snížení výživného, bylo srovnání okolností, důležitých pro určování rozsahu výživného v době dřívějšího a nového rozhodování, a to na základě spolehlivých a úplných výsledků dokazování; tak však soudy obou stupňů nepostupovaly.
Především