Input:

72/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, ve znění účinném k 19.5.1995 Garance

č. 72/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, ve znění účinném k 19.5.1995
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 13. září 1963
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
1/1981 Sb.
(k 14.10.1980)
mění, doplňuje
52/2000 Sb.m.s.
(k 19.5.1995)
ruší ve vztazích mezi ČR a Slovinskem
63/2005 Sb.m.s.
(7.4.2005)
ruší ve vztazích mezi ČR a Chorvatskem
Dne 22. října 1962 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 16. ledna 1963; schválení bylo oznámeno jugoslávské straně nótou ze dne 6. února 1963. Vláda Socialistické federativní republiky Jugoslávie Dohodu schválila dne 22. ledna 1963; schválení bylo oznámeno československé straně nótou ze dne 12. července 1963.
Podle ustanovení článku 28 vstoupila Dohoda v platnost dne 12. července 1963.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě
Vláda Československé socialistické republiky

a
Vláda Socialistické federativní republiky Jugoslávie
majíce na zřeteli přání upravit přepravu osob a zboží mezi oběma státy obchodními silničními vozidly, jakož i průjezd jejich územím,
dospěly k této Dohodě:
I. Přeprava cestujících
Článek 1
Veškerá přeprava osob mezi oběma státy a průjezd jejich územím podléhá povolovacímu řízení s výjimkou přepravy vymezené v článku 6.
Článek 2
Žádosti o povolení se předkládají nejméně dva měsíce před zahájením přepravy.
Článek 3
Pravidelné linky mezi oběma státy nebo průjezdní trasy jejich územím schvalují po vzájemné dohodě příslušné orgány smluvních stran.
Příslušné orgány smluvních stran vydávají pro tuto část linky, která prochází jejich územím, zvláštní povolení (koncesi) na základě vzájemnosti, s výjimkou případu, kdy bude rozhodnuto jinak. Příslušné orgány smluvních stran společně stanoví podmínky pro vydávání zvláštního povolení, zejména pokud jde o dobu jeho platnosti, jakož i o tarify, kterých bude používáno.
Článek 4
Žádost o zvláštní povolení se předkládá příslušným orgánům státu, kde je vozidlo evidováno.
K této žádosti je třeba přiložit potřebnou dokumentaci (návrh jízdního řádu, tarifu a trasy, údaje o době provozu v průběhu roku a o předpokládaném datu zahájení provozu). Kromě toho mohou příslušné orgány smluvních stran požadovat i jiné údaje, které považují za účelné.
Příslušný orgán jedné smluvní strany předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany žádosti, které schválil, se všemi předepsanými doklady, jakož i opis zvláštního povolení vydaného pro úsek cesty vedoucí po jeho území.
Článek 5
Pro nepravidelnou autobusovou přepravu, při které se na zpáteční cestě stejným vozidlem nepřevážejí tytéž osoby, jakož i pro přerušené okružní jízdy je třeba povolení, které se vydává na základě žádosti