Input:

R 72/1958; Garance

č. 72/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázke výkladu vzorových stanov o prijímaní členov JRD a k otázke odmeny za prácu spolupracujúcich členov rodiny člena JRD.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 31. mája 1958, Cz 209/58.)
Žalobou podanou na Ľudovom súde vo Zvolene uplatnila žalobkyňa proti žalovanému JRD nárok na zaplatenie sumy 1885 Kčs z titulu odmeny za pracovné jednotky, ktoré odpracovala sama ako krmička kráv.
Ľudový súd vo Zvolene uznal žalované JRD povinným zaplatiť žalobkyni 1582 Kčs 48 h alebo v naturáliích poskytnúť 452 kg zemiakov, 1356 kg sena a 1200 kg slamy. Súd dospel k záveru, že medzi účastníkmi ide o nárok na odmenu za vykonanú prácu a že o tomto nároku rozhodovanie nie je možné dávať do súvislosti s konečným vyúčtovaním manžela žalobkyne ako člena JRD. Nárok je opodstatnený, a to jednak podľa poskytovaných náhrad za odpracované pracovné jednotky v naturáliách, jednak tým, že ide o nároky spolupracujúcich členov rodiny.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu rozhodol, že uvedeným rozhodnutím ľudového súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
V súdenej veci je jadrom sporu otázka, či manželka člena JRD, pracujúca ako krmička, má nárok na odmenu za pracovné jednotky ako krmička JRD alebo či jej nárok je možné posúdiť ako nárok členky družstva len spoločne s nárokom jej manžela ako bývalého člena JRD pri vyúčtovaní s nimi vykonanom. Vyriešenie tejto otázky záležalo na okolnostiach, či manželka člena JRD bola sama • členkou JRD alebo či v JRD pracovala len ako rodinná príslušníčka člena JRD, pričom išlo predovšetkým o otázku skutkovú.
V oboch týchto prípadoch ide o právnu situáciu celkom odchylnú: Právna situácia v prípade, že manželka člena JRD bola sama tiež členkou JRD:
Predovšetkým je potrebné uviesť, že členkou JRD sa mohla stať manželka člena JRD nie len vtedy, keď na písomnú prihlášku a na návrh predstavenstva členská schôdzka jej prihlášku formálnym uznesením prijala, ale aj vtedy, keď dala najavo svoju vôľu stať sa členkou družstva iným celkom nepochybným prejavom a keď členská schôdzka JRD v niektorom zo svojich uznesení s ňou nakladala ako s členkou. Tak tomu mohlo byť v začiatočnom období zakladania družstva, kedy pre celý rad iných naliehavých úloh neboli dodržované ustanovenia vzorových stanov o prijímaní členov a kedy celá starostlivosť bola sústredená na stránku výrobnú. Tým sa stávalo, že v niektorých JRD neboli dodržované ustanovenia vzorových stanov o prijímaní členov. Do družstiev vniesli majetok a teda aj združili pozemky osoby, ktoré tiež vykonávali členské práva a členské povinnosti, ačkoľvek nepodali písomnú prihlášku a členská schôdzka formálne nerozhodla o ich prijatí za členov družstva. Napriek tomu však družstvo nie nenamietalo proti tomu, aby takéto osoby členské práva a členské povinnosti vykonávali a nakladalo s nimi ako s členmi. Menovite im poskytovalo zálohy na odmenu za vykonanú prácu, odmeny zúčtovalo na konci pri konečnom vyúčtovaní a rozdelenie peňazí a naturálnych dôchodkov schválila členská schôdzka.
Ide teda v každom prípade o otázku skutkovú, či určitá osoba sa stala členom JRD alebo nie. Preto je potrebné túto otázku v každom jednotlivom prípade starostlivo skúmať a všetky