Input:

R 72/1957 (tr.); Garance

č. 72/1957 Sb. rozh. tr.
Jestliže se ukáže nutnost doplnit řízení k náležitému objasnění věci, aniž přichází v souzeném případě v úvahu posouzení zažalovaného skutku podle jiného ustanovení zákona, než podle kterého skutek posoudila obžaloba, může soud vrátit věc prokurátoru i k došetrení pouze při předběžném projednání obžaloby [§ 199 odst. 1 písm. d) tr. ř.]. Později tak soud první stolice již učinit nemůže. Jeví-li se tudíž v takovém případě nutnost dalšího došetrení, musí je provést sám soud první stolice a za tím účelem po případě hlavní líčení odročí (§ 236 odst. 1 písm. d) tr. ř.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. června 1957, 1 Tz 90/57.)
Mladistvý byl žalován pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1^2 tr. zák. spáchaný podle tvrzení žaloby tím, že mladistvý jako horník na dole při obsluze elektrického vrátku výtahu z nedbalosti uvedl výtah do pohybu bez signálního znamení a tak zavinil smrt horníka P.
Lidový soud v Berouně usnesením z 27. února 1957 v hlavním líčení vrátil věc prokurátoru podle § 239 odst. 1 tr. ř. k došetrení výslechem znalce z oboru hutnictví a rudných dolů.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení lidového soudu a tomuto soudu nařídil, aby ve věci dále jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona vytýká, že pro vrácení věci prokurátoru k došetrení nebylo důvodů. Lidový soud předně vůbec neuvedl, podle kterého ustanovení při správném použití zákona má být skutek, pro který je mladistvý stíhán, posuzován odchylně od právního posouzení skutku v obžalobě. Pokud pak má lidový soud za to, že se ukázala nutnost doplnit řízení ještě znalcem z oboru hutnictví a rudných dolů, zda a v jaké míře odpovídá mladistvý za usmrcení horníka P, nejde o otázku znaleckou, nýbrž o otázku právní, takže došetrení prokurátorem pro objasnění věci s hlediska možnosti odchylného právního posouzení nebylo třeba. Navrhl proto zrušení napadeného usnesení pro porušení zákona v ustanovení § 239 odst. 1 tr. ř.
Zákon byl porušen.
Pro vrácení věci prokurátoru k došetrení podle § 239 odst. 1 (věta prvá) tr. ř. musí být splněny dva předpoklady.
Předně, že na podkladě výsledků hlavního líčení má být zažalovaný skutek při správném použití zákona posouzen podle jiného ustanovení, než jak jej posuzovala obžaloba. Dále, že vzhledem k odchylnému právnímu posouzení je třeba ještě dalšího objasnění věci.
K tomu, aby soud vrátil věc prokurátoru k došetrení ve stadiu hlavního líčení tedy nestačí nutnost dalšího objasnění věci, jež by potřebovala došetrení (na př. provedením dalšího důkazu), jestliže zároveň výsledky hlavního líčení nenasvědčují tomu, že skutek, pro který je obžalovaný (mladistvý) stíhán, má být při správném použití zákona posuzován podle jiného ustanovení, než jak jeg posoudila obžaloba. '
Podle odůvodnění napadeného usnesení ukázalo se po provedení důkazů tam uvedených v hlavním líčení nutným doplnit řízení ještě výslechem znalce z oboru hutnictví a rudných dolů, zejména v tom směru, zda, po případě v jaké míře odpovídá mladistvý za usmrcení horníka P, při čemž usnesení dodává, že tento znalec musí soudu především objasnit otázku