Input:

R 72/1957; Garance

č. 72/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Predloženie potvrdenia miestneho národného výboru podľa § 556 ods. 1 o. s. p. nie je podmienkou nariadenia exekúcie samej, ale je podmienkou iba pre nariadenie výkonu tejto exekúcie.
(Rozh. Najvyššieho súdu z 21. marca 1957, Cz 107/57.)
Ľudový súd v Považskej Bystrici pred rozhodnutím o návrhu na nariadenie exekúcie vyprataním domu vyzval vymáhajúcich veriteľov, aby do 15 dní pod následkami zamietnutia návrhu predložili potvrdenie miestneho národného výboru, že pre povinnú stranu a osoby bývajúce iba na základe jej práva v byte, ktorý sa má vypratať, je zabezpečený náhradný byt.
Keď takéto potvrdenie v danej lehote nebolo predložené, zamietol návrh na nariadenie exekúcie s poukazom na ustanovenie § 556 o. s. p.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že uvedeným rozhodnutím ľudového súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie
Podľa § 556 o. s. p., pokiaľ vláda nariadením neustanoví ináč, vykoná súd exekúciu vyprataním bytu iba, ak vymáhajúci veriteľ preukáže potvrdením miestneho národného výboru, že pre povinnú stranu a osoby bývajúce iba na základe jej práva v byte,