Input:

č. 72/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 72/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Soudy jsou z úřední povinnosti povinny zjistit, zda na zažalovaný závazek se nevztahuje ustanovení § 2 odst. 1 vl. nař. č. 36/1955 Sb., kterým se odkládá placení a úrokováni některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. března 1956, Cz 82/56.)
Lidový soud v Doksech k žalobě Státní spořitelny odsoudil žalovaného k zaplacení 1600 Kčs s přísl., když žalovaný za sporu uznal, že dluží žalobkyni z titulu bezúročně poskytnuté půjčky zažalovanou částku.
Krajský soud v Liberci tento rozsudek potvrdil.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozsudkem krajského soudu a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Krajský soud nepřihlédl náležitě ve svém rozhodnutí k přednesu žalovaného, že úvěr, o jehož zaplacení jde, obdržel na zakoupení mlátičky, kterou od něho v r. 1949 vykoupil ONV a náhradu dosud nezaplatil a kterou odevzdal Jednotnému zemědělskému družstvu v B., jehož je žalovaný dnes členem a že toto jednotné zemědělské družstvo mlátičky užívá. Tento přednes nasvědčuje tomu, že žalovaný, dnes člen jednotného zemědělského družstva, má podle rozsudku krajského soudu splácet dluh, který vznikl pořízením inventáře nyní používaného družstvem, v souvislosti s provozem jeho zemědělského hospodářství, který vnesl, jak tvrdí, do tohoto družstva. V době rozhodování krajského soudu bylo již v účinnosti vládní nařízení ze dne 6. července 1955 č. 36 Sb., kterým se odkládá placení a úrokování