Input:

č. 72/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 72/1955 Sb. rozh. tr.
Keď dieťa (mladšie ako 15 rokov) súc pod ochranou rodičov, dopustí sa činu ináč trestného, sú rodičia za to trestne zodpovední iba vtedy, ak ich výkon dohľadu umožnil dieťaťu prevedenie skutku ináč trestného a ak je u nich dané zavinenie v zmysle § 3 tr. zák.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. apríla 1955, 2 Tz 46/55.)
Tri deti vo veku od troch do päť rokov hrali sa jedného dopoľudnia blízko stohu slamy patriaceho súkromne hospodáriacemu roľníkovi neďaleko záhrady ich príbytku. Jedno z týchto detí malo zápalky, s ktorými sa aj druhé deti hrali. Pritom tiež aj zápalky zapálili, čím sa chytil stoh. Tým zhorelo asi 45 q slamy v sume asi 1.500 Kčs. Matka dvoch týchto detí (trojročného chlapca a päťročného dievčaťa) bola v tom čase v lese so starším synom pre drevo na kúrenie. Matka tretieho dieťaťa (triapolročného chlapca) bola v tom čase doma zamestnaná v domácnosti.
Ľudový súd v Bánovciach nad Bebr. uznal obe matky uvedených detí vinnými trestným činom všeobecného ohrozenia podľa § 192 ods. 1 tr. zák. Tento rosudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil rozsudok ľudového súdu v celom rozsahu a tomuto súdu uložil, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Trestná činnosť obvinených spočívala podľa rozsudku ľudového súdu v tom, že obvinené nevenovali dostatočnú pozornosť svojim deťom, čím sa stalo, že tieto niekde vzali zápalky a zapálili stoh slamy, pričom bola spôsobená škoda v sume asi 1.500 Kčs.
Ľudový súd nesprávne vyložil dosah trestnej zodpovednosti rodičov za konanie detí, ktorými boli ohrozené spoločenské vzťahy chránené trestným zákonom. V dôsledku toho neurobil skutkové zistenie, ktoré by umožnilo spravodlivo rozhodnúť vo veci. Povinnosť rodičov, aby dohliadli na chovanie svojich nedospelých detí, nebola výslovne stanovená ani v zákone o rodinnom práve a ani v inom platnom zákone. Možno ju však dovodiť z ustanovenia § 35 zák. o práve rodinnom o povinnosti rodičov starať sa mimo iné o duševný rozvoj svojich detí, najmä starať sa o ich výživu a výchovu