Input:

R 72/1954 (tr.); Garance

č. 72/1954 Sb. rozh. tr.
V případech, kdy došlo k odsouzení za trestný čin a později za přestupek spáchaný ve vícečinném souběhu, i v případech, kdy došlo k odsouzení za přestupek a později za trestný čin spáchaný ve vícečinném souběhu, nelze užít ustanovení o dodatkovém trestu podie § 22 odst. 2 tr. zák. a je nutno vyměřit samostatné tresty v obou případech.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 5. června 1954, 1 Tz 110/54.)
Obviněný byl pravomocným rozsudkem lidového soudu v Moravském Krumlově z 3. prosince 1953 odsouzen pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce podmíněně na zkušební dobu jednoho roku. Před tím, nežli byl takto odsouzen, nepřihlásil ve svém soukromém hospodářství jedno sele, které vykrmil, a kromě toho porazil vepře ve váze 70 kg bez povolení místního národního výboru. Obviněnému, který byl členem JZD, jinak nebyla předepsána dodávka vepřového masa; měl předepsánu pouze dodávku vajec, kterou splnil.
Lidový soud v Moravském Krumlově pravomocnýrrj rozsudkem ze 4. února 1954 uznal obviněného za to, že nepřihlásil sele a za porážku vepře bez povolení, vinným přestupkem podle § 39 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. spr. a podle § 22 odst. 2 tr. zák. upustil od uložení dodatkového trestu. Podle § 26 tr. zák. nařídil výkon trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce uloženého mu podmíněně pravomocným rozsudkem téhož soudu z 3. prosince 1953 (jímž byl obviněný odsouzen pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák.).
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudek lidového soudu ze dne 4. února 1954 a nařídil tomuto soudu, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Názor lidového soudu, že při ukládání trestu za přestupek spáchaný před pravomocným rozsudkem odsuzujícím obviněného pro trestný čin se užije ustanovení o dodatkovém trestu podle § 22 odst.