Input:

72/1945 Sb., Vyhláška o statutu osídlovacího úřadu v Praze, platné do 14.3.1950 Archiv

č. 72/1945 Sb., Vyhláška o statutu osídlovacího úřadu v Praze, platné do 14.3.1950
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 24. září 1945
o statutu osidlovacího úřadu v Praze.
Podle § 3, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 17. července 1945, č. 27 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení, vyhlašuji statut osidlovacího úřadu v Praze.
 
Nosek v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 72/1945 Sb.
Statut osidlovacího úřadu v Praze
Podle § 3, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 17. července 1945, č. 27 Sb., o jednotném řízení vnitřního osídlení, k návrhu ústřední komise pro vnitřní osídlení, tento statut:
§ 1.
Osidlovací úřad se sídlem v Praze pro oblast zemí České a Moravskoslezské (§ 2, odst. 1 dekretu) je samostatným úřadem při ministerstvu vnitra a má úřední název „osidlovací úřad v Praze”.
§ 2.
(1) V čele osidlovacího úřadu je předseda, kterého jmenuje na návrh vlády president republiky (§ 3, odst. 1 dekretu). Jeho funkční požitky upraví vláda.
(2) Předseda řídí práce úřadu, dohlíží na ně a zastupuje úřad navenek. Schůzí ústřední komise pro vnitřní osídlení se zúčastňuje s hlasem poradním.
§ 3.
Předsedu osidlovacího úřadu zastupuje náměstek, kterého po slyšení předsedy tohoto úřadu a na návrh ministra vnitra ustanovuje a zprošťuje funkce vláda, jež též upraví jeho funkční požitky.
§ 4.
(1) Práce osidlovacího úřadu obstarává potřebný počet zaměstnanců, které mu přidělí jednotlivá ministerstva a zemské národní výbory na návrh předsedy osidlovacího úřadu. V jejich čele je vedoucí úředník, jehož jmenuje ministr vnitra po slyšení předsedy osidlovacího úřadu. Předseda osidlovacího úřadu je v rozsahu vymezeném ministrem vnitra oprávněn přijímati zaměstnance osidlovacího úřadu v poměru smluvním.
(2) Osobním úřadem zaměstnanců uvedených v odstavci 1 je osidlovací úřad.
(3) Osobní a věcné náklady osidlovacího úřadu se hradí z rozpočtu ministerstva vnitra.
§ 5.
(1) U osidlovacího úřadu zřizuje se poradní sbor, do něhož vyšlou po jednom zástupci zemský národní výbor v Praze a zemský národní výbor v Brně; dalšími členy tohoto sboru budou zástupci vrcholných organisací hospodářských, technických, kulturních, politických a odborových, jež jmenuje na návrh těchto organisací předseda osidlovacího úřadu.
(2) Jednotlivá ministerstva určí ve svém resortu referenta, který zprostředkuje přímý styk ministerstva s osidlovacím úřadem a bude zván do schůzí poradního sboru.
(3) Osidlovací úřad je oprávněn přibrati k vyřešení naléhavých případů, vyžadujících zvláštních odborných znalostí, úřední i mimoúřední znalce jako poradce.
(4) Všechny veřejné úřady a orgány jsou povinny na dožádání spolupůsobiti s osidlovacím úřadem a účinně jej podporovati při výkonu je úkolů (§ 5, odst. 2 dekretu).
§ 6.
K provádění úkolů vnitřního osidlování, jež vyžadují přímého styku s občanstvem, zřídí se v zemích České a Moravskoslezské podle potřeby pobočky osidlovacího úřadu v Praze s označením „oblastní osidlovací úřadovny”.
§ 7.
(1) Osidlovací úřad určí sídla a obvody oblastních osidlovacích úřadoven a vyhlásí v úředním listě den, kdy tyto úřadovny zahájí činnost.
(2) Předseda osidlovacího úřadu ustanoví pro každou oblastní osidlovací úřadovnu