71/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 71/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. února 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
Vláda nařizuje podle § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, se mění takto:
1. V § 2 se za slovo „nařízení“ vkládají slova „v části I.“.
2. Příloha zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 445/2016 Sb.
Obory vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
 
Část I.
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání M:
1.
78-42-M/01
Technické lyceum
2.
78-42-M/02
Ekonomické lyceum
3.
78-42-M/03
Pedagogické lyceum
4.
78-42-M/04
Zdravotnické lyceum
5.
78-42-M/05
Přírodovědné lyceum
6.
78-42-M/06
Kombinované lyceum
7.
78-42-M/07
Vojenské lyceum
 
 
 
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání K:
1.
79-41-K/41
Gymnázium
2.
79-41-K/61
Gymnázium
3.
79-41-K/610
Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce
4.
79-41-K/81
Gymnázium
5.
79-42-K/41
Gymnázium se sportovní přípravou
6.
79-42-K/61
Gymnázium se sportovní přípravou
7.
79-42-K/81
Gymnázium se sportovní přípravou
8.
79-43-K/61
Dvojjazyčné gymnázium
 
 
 
Část II.
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - kategorie dosaženého vzdělání M:
1.
16-01-M/01
Ekologie a životní prostředí
2.
16-02-M/01
Průmyslová ekologie
3.
18-20-M/01
Informační technologie
4.
21-42-M/01
Geotechnika
5.
21-43-M/01
Hutnictví
6.
21-44-M/01
Strojírenská metalurgie
7.
23-41-M/01
Strojírenství
8.
23-45-M/01
Dopravní prostředky
9.
26-41-M/01
Elektrotechnika
10.
26-45-M/01
Telekomunikace
11.
28-41-M/01
Technologie celulózy a papíru
12.
28-44-M/01
Aplikovaná chemie
13.
28-46-M/01
Technologie silikátů
14.
29-41-M/01
Technologie potravin
15.
29-42-M/01
Analýza potravin
16.
31-41-M/01
Textilnictví
17.
31-43-M/01
Oděvnictví
18.
32-41-M/01
Zpracování usní, plastů a pryže
19.
33-42-M/01
Nábytkářská a dřevařská výroba
20.
33-43-M/01
Výroba hudebních nástrojů
21.
34-41-M/01
Polygrafie
22.
34-42-M/01
Obalová technika
23.
36-43-M/01
Stavební materiály
24.
36-45-M/01
Technická zařízení budov
25.
36-46-M/01
Geodézie a katastr nemovitostí
26.
36-47-M/01
Stavebnictví
27.
37-41-M/01
Provoz a ekonomika dopravy
28.
37-42-M/01
Logistické a finanční služby
29.
39-08-M/01
Požární ochrana
30.
41-04-M/01
Rostlinolékařství
31.
41-41-M/01
Agropodnikání
32.
41-42-M/01
Vinohradnictví
33.
41-43-M/01
Rybářství
34.
41-43-M/02
Chovatelství
35.
41-44-M/01
Zahradnictví
36.
41-45-M/01
Mechanizace a služby
37.
41-46-M/01
Lesnictví
38.
43-41-M/01
Veterinářství
39.
63-41-M/01
Ekonomika a podnikání
40.
63-41-M/02
Obchodní akademie
41.
65-42-M/01
Hotelnictví
42.
65-42-M/02
Cestovní ruch
43.
66-43-M/01
Knihkupecké a nakladatelské činnosti
44.
68-42-M/01
Bezpečnostně právní činnost
45.
68-43-M/01
Veřejnosprávní činnost
46.
69-42-M/01
Oční optik
 
 Nahoru