71/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 71/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. března 2007,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 4a zrušuje.
2. V § 11 se první z odstavců, označených jako odstavec 2, zrušuje.
3. V § 15 odst. 3 písm. b) se slova „§ 26 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 26 odst. 1“.
4. V § 21 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:
„(10) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, a nahlížet do takových částí spisu lze za podmínek podle § 38 odst. 6 správního řádu.
(11) Na žádost Úřadu je osoba, které ochrana obchodního,
 
 Nahoru