Input:

R 71/1968; Sociální zabezpečení Garance

č. 71/1968 Sb. rozh.
Jestliže vdova nedosáhla ke dni smrti manžela, který zemřel následkem pracovního úrazu utrpěného v zaměstnání I. pracovní kategorie, věku 40 let, není dodatečné splnění této podmínky již možné.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. 2. 1968, 7 Cz 8/68.)
Rozhodnutím Státního úřadu sociálního zabezpečení z 29. 11. 1961 byl navrhovatelce přiznán vdovský důchod podle § 21 zák. č. 55/1956 Sb. a to od 28. 9. 1961, tj. ode dne, kdy její manžel, který utrpěl pracovní úraz v zaměstnání I. pracovní kategorie, na následky tohoto úrazu zemřel. Po uplynutí jednoho roku byl navrhovatelce vdovský důchod zastaven.
Žádost navrhovatelky o obnovení výplaty vdovského důchodu z toho důvodu, že do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod splnila podmínku dosažení věku 40 let, byla zamítnuta rozhodnutím odpůrce z 21. 7. 1967.
Ve svém opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí opakovala navrhovatelka, že do dvou roků po zániku svého nároku na vdovský důchod dosáhla věku 40 let a splnila tak podmínku nového vzniku nároku (§ 21 odst. 2 písm. f) zák. č. 55/1956 Sb.).
Městský soud v Praze zrušil usnesením z 13. 10. 1967 rozhodnutí odpůrce a uložil mu, aby navrhovatelce důchod přiznal, vycházel z těchto závěrů:
Mezi podmínkami, kdy náleží vdovský důchod nadále po uplynutí jednoho roku od smrti zaměstnance, se v § 21 odst. 2 písm. f) zák. č. 55/1956 Sb. uvádí, že je to také tehdy, když manžel zemřel následkem pracovního úrazu utrpěného v zaměstnání I. pracovní kategorie a vdova dosáhla ke dni jeho smrti věku 40 let. Tuto podmínku navrhovatelka nesplňovala a vdovský důchod by jí nadále nenáležel, kdyby nebylo § 21 odst. 4 zák. č. 55/1956 Sb., který stanoví, že nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Uplynutím jednoho roku od smrti sice zanikl nárok navrhovatelky na vdovský důchod pro nesplnění podmínky uvedené v odst. 2 písm. f), ale vznikl znovu splněním chybějící podmínky, tj. dosažením věku 40 let dne 27. 11. 1962. Jestliže tedy dne 5. 4. 1967 navrhovatelka požádala o vdovský důchod, byly splněny podmínky k tomu, aby jí byl vdovský důchod přiznán podle § 21 odst. 4 zák. č. 55/1956 Sb., a bylo na odpůrci, aby tak učinil. Nelze se dovolávat § 30 zák. č. 101/1964 Sb., když navrhovatelce nárok na vdovský důchod vznikl znovu ještě před platností tohoto zákona a za platnosti zák. č. 55/1956 Sb.; právě z rozdílnosti posléze citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že na základě speciálního ustanovení § 21 odst. 4 zák. č. 55/1956 Sb. navrhovatelce přísluší nárok

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací