Input:

71/1965 Sb., Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví, platné do 14.6.1995 Archiv

č. 71/1965 Sb., Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví, platné do 14.6.1995
[zrušeno č. 89/1995 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední komise lidové kontroly a statistiky
ze dne 30. června 1965
o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace v zemědělství a v lesnictví
Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem financí a hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotná klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví1) (dále jen „jednotné klasifikace“) jsou základním nástrojem pro oborové řízení a plánování, pro zpřesnění metod zjišťování bilančních vazeb a proporcí mezi výrobou a spotřebou, pro využívání vyšší výpočetní techniky při řízení národního hospodářství a v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Jednotné klasifikace jsou uceleným třídícím systémem průmyslové, zemědělské a lesní produkce.
(2) Jednotné klasifikace jsou v rozsahu stanoveném touto vyhláškou závazné pro národohospodářskou evidenci, dokumentaci o dodavatelsko-odběratelských vztazích a pro vydávání dílčích účelových nomenklatur všech orgánů státní správy a socialistických organizací (dále jen „organizace“).
(3) Součástí jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků jsou oborové číselníky průmyslových výrobků (dále jen „oborové číselníky“), v nichž pokračuje třídění průmyslových výrobků až do konkrétních položek sortimentu, nutných pro úplnou identifikaci výrobků v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Oborové číselníky vydávající věcné příslušné ústřední úřady a orgány nebo jimi pověřené organizace.
§ 2
K zavedení a využívání jednotných klasifikací v národohospodářské evidenci, v dokumentaci o dodavatelsko-odběratelských vztazích a při vydávání dílčích účelových nomenklatur postupují organizace podle ustanovení části druhé této vyhlášky.
ČÁST DRUHÁ
Postup a rozsah zavedení a využívání jednotných klasifikací
Zavedení jednotných klasifikací v národohospodářské evidenci
§ 3
(1) Všechny organizace sledují v národohospodářské evidenci stav zásob materiálu, hotových výrobků a zboží podle číselných znaků oborových číselníků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.
(2) Pro organizace, u nichž podrobné sledování stavu zásob materiálu, hotových výrobků a zboží podle oborových číselníků by nebylo odůvodněno, může těmto organizacím nadřízený ústřední úřad nebo orgán povolit po předchozím souhlasu Ústřední komise lidové kontroly a statistiky toto sledování jen do hloubky jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (šestimístný znak).
§ 4
(1) Všechny organizace sledují v letech, kdy se provádí statistické šetření o mezioborových vztazích, v