Input:

71/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o lázeňském poplatku, platné do 31.12.1988 Archiv

č. 71/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o lázeňském poplatku, platné do 31.12.1988
[zrušeno č. 216/1988 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 8. dubna 1964
o lázeňském poplatku
Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 1 a 3 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích.
§ 1
(1) Za užívání zařízení a služeb, určených především pro návštěvníky lázní, vybírá se v lázeňských místech uvedených v příloze lázeňský poplatek (dále jen „poplatek“).
(2) Výnos poplatku smí místní (městský) národní výbor (dále jen „národní výbor“) použít jen na udržování a zvelebování lázeňského místa (parky, cesty, lázeňská hudba apod.) a služeb určených pro návštěvníky lázní, jakož i na propagaci lázní.
§ 2
(1) Poplatek se vybírá od osob, které přechodně pobývají v lázeňském místě v době od 1. května do 30. září.
(2) Jsou-li v provozu všechna lázeňská zařízení a provádějí-li se služby určené především pro návštěvníky lázní i v době od 1. října do 30. dubna, může národní výbor stanovit, že poplatek se vybírá i v této době - nejvýše však polovinou sazeb.
§ 3
(1) Poplatek činí za každý den pobytu v lázeňských místech zařazených:
 
do skupiny I
4, - Kčs
do skupina II
2, - Kčs
do skupiny III
1, - Kčs.

Den příchodu a den odchodu se nepočítají do doby pobytu.
(2) Návštěvníci lázní, jimž poskytuje se lázeňská péče nebo rekreace výběrově, platí poplatek ve výši poloviny sazeb uvedených v odstavci 1.
(3) Národní výbor může sazby poplatku pro určité části lázeňského místa snížit, popřípadě od vybrání poplatku upustit; rovněž může v jednotlivých případech (např. ze sociálních důvodů) poplatek snížit, popřípadě prominout.
§ 4
Od poplatku jsou osvobozeni
a) pacienti ubytovaní v lůžkových zařízeních, jakož i pacienti, jimž se poskytuje lázeňská péče pro vybrané druhy chorob1)
b) stálí průvodci slepců a nemocných, neschopných chůze bez cizí pomoci
c) osoby, které přechodně pobývají v lázeňském místě při výkonu svého povolání (funkce) nebo z důvodů studia na místních školách
d) příbuzní v pokolení přímém a sourozenci ubytovatele nebo jeho manžela a manželé těchto osob,