Input:

71/1960 Sb., Vládní nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 71/1960 Sb., Vládní nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů, platné do 31.12.1967
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. června 1960
o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 45 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech:
ČÁST PRVNÍ
Pravomoc a odpovědnost národních výborů jednotlivých stupňů
Oddíl 1
Pravomoc a odpovědnost místních a městských národních výborů
§ 1
Místní a městské národní výbory plně tyto hlavní úkoly:
-  zabezpečují rychlý rozvoj zemědělské výroby;
-  rozvíjejí místní výrobu zejména využitím místních zdrojů;
-  rozšiřují a zkvalitňují služby obyvatelstvu;
-  kontrolují úroveň zásobování a služeb obchodu a dodržování jakosti zboží a jeho cen;
-  pečují o bytovou a občanskou výstavbu a o údržbu bytového majetku;
-  dbají o zvyšování kulturní úrovně života ve městech i na venkově;
-  podílejí se na řešení otázek sociálního zabezpečení a zdravotnictví;
-  pečují o zdravé přírodní prostředí;
-  rozhodují o běžných záležitostech občanů.
Na jednotlivých úsecích
na úseku zemědělství
§ 2
(1)  Hlavním posláním místních a městských národních výborů je zabezpečovat rychlý rozvoj zemědělské výroby pomocí socialistických velkovýrobních forem; dbát o řádné využití základních výrobních prostředků ze zemědělské výroby a o jejich ochranu, zejména o zúrodňování a ochranu zemědělské půdy; vytvářet předpoklady pro překračování plánů zemědělské výroby a pro rovnoměrné plnění plánu výkupu.
(2)  Místní a městské národní výroby schvalují v souladu s úkoly státního plánu celoroční výrobně finanční plány jednotného zemědělského družstva, vyjadřují se k plánům farmy státního statku a dbají o to, aby při zpracování plánů bylo využito všech zdrojů a rezerv.
(3)  Podporují a všestranně napomáhají rozvoji socialistické soutěžení v zemědělství, pravidelně hodnotí plnění plánu výroby a výkupu a doporučují představenstvu družstva (vedoucímu farmy státního statku) opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
(4)  Schvalují investiční činnost jednotných zemědělských družstev a vyjadřují se k investiční činnosti státních statků a k požadavkům na úvěry; kontrolují, zda se prostředků uvolněných státem na rozvoj zemědělské výroby, zejména prostředků na provádění melioračních prací a na ozdravění stáda, účelně využívá. Organizují svépomocné akce k zúrodnění půdy, zejména k provádění melioračních prací a údržbě melioračních zařízení. Organizují hubení plevelů a škůdců zemědělských plodin.
(5)  Dbají, aby byly dodržovány stanovy jednotného zemědělského družstva, a mají právo pozastavit nezákonná rozhodnutí představenstva nebo členské schůze družstva, nezjedná-li družstvo samo nápravu; vyjadřují se k stanovám jednotného zemědělského družstva (jejich změnám).
(6)  Napomáhají při výchově a školení členů jednotných zemědělských družstev a pracovníků farem státních statků.
(7)  Podporují snahy jednotných zemědělských družstev o vytváření vhodných hospodářských celků na základě