Input:

č. 71/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 71/1958 Sb. rozh. obč.
Zásady pro vedení exekuce na odměnu člena jednotného zemědělského družstva s^ společným hospodařením.
(Směrnice pléna Nejvyššího soudu z 19. května 1958, Pis 1/58.)
Při vedení exekuce na odměnu člena jednotného zemědělského družstva vznikly v soudní praxi pochybnosti o rozsahu práv vymáhajícího věřitele, zejména zda poddlužník je povinen vyplácet vymáhajícímu věřiteli částky zadržené při výplatě záloh na pracovní jednotky ihned, jakmile byl vyrozuměn, že usnesení o zabavení odměny nabylo právní moci, tedy již v průběhu hospodářského roku. Pochybnosti ty vznikly vzhledem k tomu, že odměna člena jednotného zemědělského družstva se společným hospodařením je podílem na výsledcích společného hospodaření, které je družstvo povinno členovi vyúčtovati při konečném vyúčtování na konci roku [čl. 11 písm. d), čl. 12 písm. d), čl. 18 odst. 3 vzorových stanov uveřejněných ve vyhlášce č. 98/1957 Ú. 1.].
Soudní praxe včetně rozhodnutí Nejvyššího soudu zaujímala stanovisko, že také záloha, která je družstvem vyplácena na plněné pracovní jednotky předem v hotovosti na srážku z celoroční odměny člena, podléhá exekuci a že družstvo musí již z poskytovaných záloh na pracovní jednotku provádět srážky, avšak že při provádění srážek při výplatě záloh na pracovní jednotky v průběhu roku musí družstvo (poddlužník) postupovat obdobně podle § 497 o. s. ř., tj. nakládat se zálohami jako s pohledávkou, jež je omezena podmínkou.
Tato soudní praxe vedla k nepříznivým důsledkům, zejména v případech, kde je vedena exekuce pro výživné nezl. dětí. Bylo poukazováno k tomu, že i děti člena jednotného zemědělského družstva, které nežijí ve společné domácnosti s otcem, musí se podílet v průběhu hospodářského roku na příjmech otcových tak jako jeho ostatní děti žijící v jeho domácnosti.
Předseda Nejvyššího soudu předložil proto podle § 26 odst. 1 zák. o org. soudů [čl. 6 odst. 1 písm. d) j. ř. Nejvyššího soudu] posouzení této praxe plénu Nejvyššího soudu, které vydává tuto směrnici o vedení exekuce na odměnu člena jednotného zemědělského družstva se společným hospodařením:
1. Odměnu příslušející členu jednotného zemědělského družstva se společným hospodařením lze zabavit jen s omezeními §§ 530, 531 o. s. ř. platícími pro exekuci na plat. V tom směru není v teorii ani v praxi pochybností o způsobu vedení exekuce. Odměna vyplácená členům jednotných zemědělských družstev má totiž převažující znaky odměny za práci a důvodová zpráva k ustanovení § 529 o. s. ř. vysvětluje, že slovy „opakující se úplaty za práci osobně konanou pro tutéž osobu“ [§ 529 písm. a) o. s. ř.] rozumějí se i důchody členů jednotných zemědělských družstev se společným hospodařením (srov. též rozhodnutí č. 144/1953 Sbírky rozhodnutí és. soudů).
Exekuci na odměnu člena jednotného zemědělského družstva je tedy vykonat zabavením (§ 527 o. s. ř.), které se provede tím, že soud zakáže poddlužníkovi (jednotnému zemědělskému družstvu), aby dlužníkovi (členu družstva) vyplácel zabavenou část odměny a současně zakáže dlužníkovi, aby touto částkou jakkoli nakládal, zejména ji vybral (§ 537 o. s. ř.). Pravomocné zabavení opravňuje pak poddlužníka, aby vyplatil zabavenou část odměny vymáhajícímu věřiteli