Input:

71/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani Archiv

č. 71/1957 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1957,
kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, se doplňuje takto:
Do § 22 odst. 3 se vkládá další ustanovení tohoto znění:
„12.  se zmocňuje, aby pro některá vedlejší nebo příležitostná zaměstnání stanovilo daň paušální sazbou nepřesahující nejvyšší přípustnou sazbu.”
Čl. II
Zákon č. 77/1952 Sb., o zemědělské dani, se mění a doplňuje takto:
§ 6 včetně nadpisu zní:
„Dani podrobený příjem.
§ 6.
(1)  Základem daně je příjem podrobený dani. Tento příjem se vypočítává podle průměrných norem výnosnosti připadajících na 1 ha zemědělské půdy a podle celkové výměry všech pozemků způsobilých k zemědělskému obdělávání patřících k zemědělskému hospodářství. Dani podrobené příjmy z pozemků věnovaných pěstování zvláštních kultur (plodin) se však vypočítávají podle skutečně docílených příjmů (peněžních a naturálních).
(2)  Průměrné normy výnosnosti stanoví každoročně vláda na návrh ministra financí a ministra zemědělství a lesního hospodářství podle výrobní oblasti, v níž leží zemědělské hospodářství, podle úrodnosti půdy a s přihlédnutím k výrobním úkolům v rostlinné a živočišné výrobě.
(3)  Druhy zvláštních kultur (plodin), okruh poplatníků, u nichž se dani podrobené příjmy z pěstování zvláštních kultur (plodin) vypočítávají podle skutečně docílených příjmů, a způsob výpočtu základu daně stanoví