Input:

R 71/1957; Garance

č. 71/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázce doručení písemnosti jednotnému zemědělskému družstvu do vlastních rukou.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 6. dubna 1957, Cz 5/57.)
Lidový soud civ. v Brně odmítl jako opožděný odpor podaný žalovaným jednotným zemědělským družstvem proti platebnímu rozkazu téhož soudu. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že platební rozkaz byl podle zpátečního lístku ve spise založeného doručen družstvu 13. června 1956, odpor však byl podán na poštu až 30. června 1956, tedy po uplynutí 15 denní lhůty § 425 odst. 1 o. s. ř.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že uvedeným usnesením lidového soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Rozhodnutí lidového soudu by bylo správné za předpokladu, že platební rozkaz byl dne 13. června 1956 doručen žalované straně řádně, t. j. do vlastních rukou, neboť jen v tomto případě je platební rozkaz vůči žalované straně účinný i v tom směru, že počne běžet 15 denní lhůta k podání odporu s účinky v zákoně stanovenými pro případ nepodání odporu (§ 425 odst. 2 o. s. ř.).
Občanský soudní řád upravuje v § 46 otázku, kdy je zapotřebí písemnost doručit do vlastních rukou adresátových a v § 47 připouští, aby i doručení do vlastních rukou se stalo náhradně. Jak se doručuje do vlastních rukou a jak se doručuje do vlastních rukou náhradně upravují ustanovení §§ 87, 88 j. ř. Ustanovení § 81 j. ř., které řeší otázku, komu se doručují písemnosti, určené soudům, orgánům státní správy, ústavům, podnikům, nebo právnickým osobám, otázku, jak se doručuje jednotnému zemědělskému družstvu, neupravuje a nutno mít za to, že ustanovení §§ 87, 88 j. ř. platí i pro subjekty uvedené v § 81 j. ř., tedy i pro jednotná zemědělská družstva. Zásilky určené do vlastních rukou subjektů jmenovaných v § 81 j. ř. přijímají tedy ti, kteří jsou oprávněni uvedený subjekt (podnik, právnickou osobu) zastupovat.
Jednotné zemědělské družstvo zastupuje