Input:

č. 71/1955 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 71/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Pokuta, kterou podle § 19 odst. 4 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 57/1953 Ú. l., o hospodářských smlouvách o dodávce a odběru výrobků, je povinna platit při prodlení v uzavření rámcové smlouvy strana, která nedodržela některé ze lhůt uvedených i v §§ 7 a 8 vyhlášky, je splatná po uplytnutí 20 dnů po stanovené lhůtě nebo dřívějšího dne plnění.
Šestiměsíční promlčecí doba počíná proto běžet dnem následujícím po dni, kdy pokuta dosáhla konečné, po případě maximální výše.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 24. února 1955, Cz 28/55.)
Žalující národní podnik se domáhal na žalovaném výrobním lidovém družstvu žalobou podanou 3. 7. 1954 zaplacení pokuty pro opožděné vrácení podepsané přímé hospodářské smlouvy. Doba prodlení trvala přes 20 dnů. Byla proto fakturou z 21. května 1954 vyúčtována podle § 19 odst. 4 vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 57/1953 Ú. l., o hospodářských smlouvách o dodávce a odběru výrobků, maximální pokuta 2.000 Kčs, kterou žalované družstvo nezaplatilo. Družstvo namítlo mezi jiným i promlčení pokuty.
Lidový soud v Olomouci žalobu zamítl. Rozhodnutí odůvodnil tím, že nárok je promlčen. Soud zjistil, že žalující podnik poslal žalovanému družstvu přímou hospodářskou smlouvu k podpisu 5. prosince 1953. Smlouva byla družstvu doručena nejpozději 10. prosince 1953, byla však vrácena opožděně po uplynutí více než jednoho měsíce. Podle § 25 odst. 1 vyhl. č. 57/1953 Ú. l. se povinnost platit pokutu promlčuje uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy tato povinnost vznikla. Podle názoru lidového soudu vznikla povinnost nejpozději 21. prosince 1953, takže žaloba podaná 3. července 1954 byla podána po uplynutí promlčecí lhůty.
Krajský soud v Olomouci rozsudek soudu první stolice potvrdil z týchž důvodů jako soud první stolice. Krajský soud uvedl, že pokuty jsou určeny pevnými denními částkami a jsou i denně splatné. Proto promlčecí lhůta počala běžet už prvním dnem po projití lhůty stanovené k vrácení podepsané hospodářské smlouvy.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že rozsudky obou soudů byl porušen zákon, rozsudky zrušil a vrátil věc lidovému