Input:

70/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat Garance

č. 70/2023 Sb., Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. března 2023
o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření dobré životní podmínky zvířat.
§ 2
Opatření dobré životní podmínky zvířat
(1)  Opatření dobré životní podmínky zvířat je tvořeno těmito podopatřeními:
a)  zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku,
b)  zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,
c)  zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy,
d)  zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasničky,
e)  zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice a
f)  zvětšení plochy pro odstavená selata.
(2)  Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  dojnicí samice skotu chovaná v systému chovu s tržní produkcí mléka, u které je v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat2) (dále jen „ústřední evidence”) zaznamenán alespoň 1 porod,
b)  suchostojnou krávou dojnice, která se nachází v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti,
c)  teletem dojeného skotu samice nebo samec skotu ve věku do 60 dnů po jejich narození dojnici,
d)  prasničkou dospělá samice prasete od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti,
e)  prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň 1 porod,
f)  odstaveným seletem sele v období do 40 dnů ode dne odstavu a
g)  dobou plnění podmínek období plnění podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat, které trvá od 1. března příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.
§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1)  Žadatelem o poskytnutí dotace může být fyzická nebo právnická osoba, která
a)  ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost”) chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic evidovaných v ústřední evidenci v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c); přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, nebo
b)  ke dni podání žádosti chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední evidenci v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d) až f); přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2)  Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen „žadatel”) chová evidovaná hospodářská zvířata2)