Input:

R 70/2019; Insolvence. Majetková podstata. Pěstounská péče Garance

č. 70/2019 Sb. rozh.
Insolvence, Majetková podstata, Pěstounská péče
§ 168 odst. 2 písm. e) IZ, § 47f zákona č. 359/1999 Sb., § 47z zákona č. 359/1999 Sb.
Pohledávka vzniklá po rozhodnutí o úpadku dlužníka z titulu přeplatku na dávce pěstounské péče není pohledávkou za majetkovou podstatou ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona.
Veřejnoprávní pohledávka, která vznikla po rozhodnutí o úpadku dlužníka, není ve smyslu ustanovení § 168 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona daní, poplatkem nebo jiným obdobným peněžitým plněním jen proto, že ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b) daňového řádu se pro účely daňového řádu rozumí daní peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle daňového řádu.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2018, sen. zn. 29 ICdo 23/2016, ECLI:CZ:NS:2018:29.ICDO.23.2016.1)
Nejvyšší soud zamítl dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 11. 2015, sp. zn. 156 ICm 761/2015, 101 VSPH 357/2015 (KSPL 56 INS 719/2012).
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Rozsudkem ze dne 8. 4. 2015, č. j. 156 ICm 761/2015-18, Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“):
[1] Zamítl žalobu, kterou se žalobce (Česká republika – Úřad práce České republiky) domáhal vůči žalované (JUDr. Bc. V. W., jako insolvenční správkyni dlužnice Z. B.) určení, že jeho pohledávka ve výši 16 303 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u insolvenčního soudu na majetek dlužnice pod sp. zn. KSPL 56 INS 719/2012, je pohledávkou za majetkovou podstatou (bod I. výroku)
[2] Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).
2. Insolvenční soud vyšel z toho, že:
[1] Usnesením ze dne 16. 3. 2012, č. j. KSPL 56 INS 131/2012-B-7, KSPL 56 INS 719/2012-B-3, schválil oddlužení dlužníků S. B. a Z. B. plněním splátkového kalendáře.
[2] Usnesením ze dne 21. 6. 2013, č. j. KSPL 56 INS 131/2012-B-25, KSPL 56 INS 719/2012-B-6, vyloučil insolvenční věc dlužnice k samostatnému řízení pod sp. zn. KSPL 56 INS 719/2012.
[3] Žalobce vyplácel dlužnici v době od července 2013 do prosince 2013 (částkou 2 813 Kč měsíčně) dávky pěstounské péče – příspěvek na úhradu potřeb dítěte (dále též jen „dávka pěstounské péče“).
[4] Dne 2. 4. 2014, sp. zn. 1524-13-SO, č. j. 82930/14/SO, rozhodl Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Karlových Varech, že dlužnici vznikl přeplatek na dávce pěstounské péče ve výši 16 303 Kč (dále též jen „přeplatek“ nebo „pohledávka“) a že dlužnice je povinna přeplatek vrátit (do 31. 5. 2014 na účet úřadu); toto rozhodnutí (dále jen „rozhodnutí z 2. 4. 2014“) nabylo právní moci 19. 4. 2014 a stalo se vykonatelným dne 1. 6. 2014.
[5] Podáním ze dne 20. 10. 2014 uplatnil žalobce pohledávku u žalované (insolvenční správkyně dlužnice) jako pohledávku za majetkovou podstatou dlužnice. Poté, co žalovaná sdělila žalobci, že pohledávku má za vyloučenou z uspokojení v insolvenčním řízení, podal žalobce k výzvě insolvenčního soudu (B-23) dne 18. 2. 2015 včasnou žalobu o určení, že pohledávka je pohledávkou za majetkovou podstatou.
3. Na tomto základě insolvenční soud – vycházeje z § 168 odst. 2, § 203 odst. 1 a § 203a zákona