70/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 70/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. června 2004 byla v Cavtatu přijata Změna Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států1).
Se Změnou vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listina o přijetí Změny Českou republikou, podepsaná prezidentem republiky dne 12. března 2007, byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, dne 18. dubna 2007.
Změna vstoupila v platnost na základě článku 14 odst. 4 Úmluvy dne 23. října 2017 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Změny a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
Příloha VII
ROZHODNUTÍ III/7;
DRUHÁ ZMĚNA ESPOO ÚMLUVY
Zasedání,
odvolávajíc se na rozhodnutí 11/10 o přezkumu Úmluvy a odstavec 19 prohlášení ministrů ze Sofie,
hodlajíc změnit Úmluvu za účelem dalšího posílení jejího uplatňování a zlepšení synergie s dalšími mnohostrannými environmentálními dohodami,
oceňujíc práci, kterou vykonal pracovní tým zřízený na Druhém zasedání stran, v podobě malé skupiny pro změny a pracovní skupiny pro samotné posuzování vlivů na životní prostředí,
berouc na vědomí Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně, přijatou v Aarhusu v Dánsku dne 25. června 1998, a s odvoláním na Protokol o strategickém posuzování životního prostředí přijatý v Kyjevě na Ukrajině dne 21. května 2003,
berouc také na vědomí příslušné právní nástroje Evropského společenství, například směrnici 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o hodnocení vlivu různých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí, ve znění směrnic 97/11/ES a 2003/35/ES,
vědomo si toho, že rozšíření přílohy í posílí význam posuzování vlivů na životní prostředí v regionu,
uznávajíc výhody mezinárodní spolupráce realizované co nejdříve v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
podporujíc práci Implementačního výboru jako užitečného nástroje pro další provádění a uplatňování ustanovení Úmluvy,
1. potvrzuje, že platnost rozhodnutí přijatých před vstupem druhé změny Úmluvy v platnost, včetně přijetí protokolů, zřízení podpůrných orgánů, přezkumu plnění Úmluvy a činů Implementačního výboru, není ovlivněna přijetím a vstupem této změny v platnost;
2. dále potvrzuje, že každá smluvní strana je nadále způsobilá k účasti na všech činnostech podle Úmluvy, včetně přípravy protokolů, zřízení podpůrných orgánů a účasti v nich, a přezkumu plnění Úmluvy, bez ohledu na to, zda druhá změna Úmluvy vstoupila pro danou smluvní stranu v platnost či nikoli;
3. přijímá následující změny Úmluvy:

V článku 2 se po odstavci 10 doplňuje nový odstavec, který zní:
„11. Pokud strana původu hodlá provést proceduru pro účely určení obsahu dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí, měla by dotčená strana dostat příležitost podílet se ve vhodné míře na této proceduře“.
V článku 8 se po slovu „úmluvy“ doplňuje text, který zní:
„a podle všech jejích protokolů, jejichž smluvní stranou jsou.“
V článku 11 se odst. 2) písm. c) nahrazuje novým pododstavcem, který zní:
„(c) budou ve vhodných případech usilovat o služby a spolupráci kompetentních orgánů, které mají odborné znalosti související s dosažením cílů této
 
 Nahoru