Input:

70/1968 Sb., Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem, platné do 19.11.1992 Archiv

č. 70/1968 Sb., Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem, platné do 19.11.1992
[zrušeno č. 522/1992 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. června 1968
o hospodářském zabezpečení církve řeckokatolické státem
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem:
§ 1
Pro hospodářské zabezpečení církve řeckokatolické státem platí obdobně vládní nařízení č. 219/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické státem.
§ 2
Majetek, který je ke dni počátku účinnosti tohoto nařízení považován za majetek pravoslavné církve v Československu, se rozdělí dohodou mezi oběma církvemi, která podléhá schválení krajským národním výborem. Pokud nedojde k dohodě do 6 měsíců ode dne počátku účinnosti tohoto nařízení, rozhodne o majetku na Slovensku pověřenectvo Slovenské národní rady pro kulturu a