Input:

70/1967 Sb., Zákon o komisích lidové kontroly, platné do 20.10.1971 Archiv

č. 70/1967 Sb., Zákon o komisích lidové kontroly, platné do 20.10.1971
[zrušeno č. 116/1971 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. června 1967
o komisích lidové kontroly
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
Komise lidové kontroly jsou volené kontrolní orgány, které vykonávají kontrolu za nejširší účasti pracujících.
§ 2
Soustavu komisí lidové kontroly tvoří
a) Ústřední komise lidové kontroly jako kontrolní orgán Národního shromáždění a vlády,
b) Komise lidové kontroly Slovenské národní rady jako kontrolní orgán Slovenské národní rady a oblastní orgán Ústřední komise lidové kontroly,
c) komise lidové kontroly národních výborů jako jejich kontrolní orgány,
d) závodní komise lidové kontroly jako kontrolní orgány základních organizací Revolučního odborového hnutí.
§ 3
(1) Ústřední komisi lidové kontroly volí národní shromáždění, Komise lidové kontroly Slovenské národní rady volí Slovenská národní rada a komisi lidové kontroly národního výboru volí jeho plenární zasedání. Zastupitelský sbor volí komisi lidové kontroly na celé své volební období, a to ze svých poslanců a z dalších občanů. Zvolení členové skládají do rukou předsedy zastupitelského sboru, který je zvolil, tento slib: „Slibuji na svou čest, že budu usilovat o prosazování celospolečenských zájmů a o upevňování státní disciplíny.“
(2) Závodní komisi lidové kontroly volí členská schůze (konference), základní organizace Revolučního odborového hnutí na dobu dvou let. Zvolení členové komise skládají slib ve znění uvedeném v odstavci 1.
(3) Zastupitelský sbor a členská schůze (konference) základní organizace Revolučního odborového hnutí mohou odvolat jednotlivé členy komise, kterou zvolili, a na místo odvolaných členů zvolit nové členy.
§ 4
(1) Komise lidové kontroly je oprávněna při plnění kontrolních úkolů jí uložených vyžadovat součinnost komisí lidové kontroly nižšího stupně a dávat jim za tím účelem pokyny; součinnost závodních komisí lidové kontroly je oprávněna vyžadovat po projednání s příslušným odborovým orgánem.
(2) Komise lidové kontroly vyššího stupně metodicky řídí komise lidové kontroly nižšího stupně; závodní komise lidové kontroly metodicky řídí vyšší odborový orgán v součinnosti s příslušnou komisí lidové kontroly.
§ 5
(1) Komise lidové kontroly zjišťují skutečný stav věci. Vzájemně si pomáhají a při své kontrolní činnosti používají metod, které zajišťují správnost a průkaznost kontrolních zjištění a vedou k předcházení vzniku nedostatků. Opírají se o úzkou součinnost s pracujícími a jejich organizacemi, plně využívají jejich poznatků a zkušeností a vytvářejí si podle potřeby sbor dobrovolných spolupracovníků. Prosazují důsledné odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin a uplatnění odpovědnosti organizací i provinilých osob. Sledují výsledky učiněných opatření až do zjednání skutečné nápravy a dbají o zevšeobecňování dobrých zkušeností. Svou činností nenahrazují orgány řízení.
(2) Komise lidové kontroly (jejich členové a pracovníci) jsou povinny projednat výsledky kontrolního zjištění s vedoucími kontrolovaných orgánů a organizací a s těmi jejich pracovníky,